Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8856/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8856/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 05/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8856/BGDĐT-NGCBQLGD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 05/10/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8856/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo  

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Giám đốc đại học, học viện;
- Các Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục trực thuộc các bộ, ngành.

 

Ngày 21/12/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngày 16/4/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

Từ năm học 2007-2008 đến nay, cùng với việc thực hiện các cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong đội ngũ thầy cô giáo tận tụy với nghề nghiệp, vượt lên những khó khăn gian khổ hết lòng vì học sinh thân yêu, những hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo đã từng bước được đẩy lùi, khắc phục.

Tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn còn hiện tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, cá biệt có hiện tượng vi phạm nghiêm trọng pháp luật được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây ra những bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tình hình trên đòi hỏi các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục cần phải tăng cường công tác quản lý và giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục, lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần thường xuyên thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo, Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như: công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam … tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo.

2. Đối với các cơ sở giáo dục, phải coi việc thực hiện Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó chú trọng nhiệm vụ đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, giúp đỡ kịp thời các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và công tác; đảm bảo trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức triển khai các chương trình hành động, thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức tổng kết để tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến, giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

3. Đối với các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, lãnh đạo các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của nội quy, quy chế, pháp luật và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức nhà giáo; báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Ban Chỉ đạo “Hai không” của Bộ).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, ngành (để phối hợp chỉ đạo);
- Thanh tra Bộ, các Vụ bậc học, Ban Chỉ đạo “Hai không” (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

  

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản