9403

Công văn số số 8440/SXD-KTXD của Sở Xây dựng TP.HCM về việc cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu

9403
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số số 8440/SXD-KTXD của Sở Xây dựng TP.HCM về việc cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu

Số hiệu: 8440/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8440/SXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8440/SXD-KTXD
V/v Cung cấp thông tin cho Bản tin“Thông tin đấu thầu” và trang Web về đấu thầu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Các sở – ban ngành thành phố
 - Ủy ban nhân dân các quận – huyện
 - Các tổng công ty nhà nước

 

Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 4326/UBND-ĐT ngày 22/7/2005 và để việc hành xử của các cơ quan được Ủy ban nhân dân TP phân cấp, ủy quyền quản lý công tác đấu thầu được tiến hành thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các Sở – Ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các Tổng Công ty Nhà nước và các chủ dự án thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho Bản tin “Thông tin đấu thầu” và trang Web về đấu thầu như sau :

A/- NỘI DUNG ĐĂNG TẢI

Các dự án quan trọng quốc gia, các dự án thuộc nhóm A, B (theo Điều 2 – Nghị định 16/2005/NĐ-CP), các dự án liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh (theo quy định tại điểm b - khoản 2 – Điều 2 Nghị định 88/CP) do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư, nội dung đăng tải bao gồm:

1 - Kế hoạch đấu thầu;

2 - Thông báo mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển;

3 - Thông báo mời thầu;

4 - Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn;

5 - Kết quả lựa chọn nhà thầu.

* Đối với các nội dung 3, 4, 5 nêu trên chỉ thực hiện đối với gói thầu có giá từ 5 tỷ đồng trở lên đối với tư vấn và từ 20 tỷ đồng trở lên đối với mua sắm hàng hóa, xây lắp.

* Các thông tin đăng tải trên bản tin “ Thông tin đấu thầu” là thông tin pháp lý duy nhất (riêng thông báo mời sơ tuyển và thông báo mời thầu tiếp tục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác như hiện nay, đồng thời đăng tải trên bản tin “ Thông tin đấu thầu”) .

B/- KỲ HẠN ĐĂNG TẢI:

1- Tờ thông tin đấu thầu:

a) Các nội dung đăng tải 3 kỳ liên tục:

- Thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời thầu.

b) Các nội dung đăng tải 1 kỳ liên tục:

- Kế hoạch đấu thầu;

- Kết quả sơ tuyển;

- Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu.

2- Trang Web về đấu thầu:

a) Các nội dung đăng tải tối thiểu trong 5 ngày liên tục:

- Thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời thầu.

b) Các nội dung đăng tải tối thiểu trong 7 ngày liên tục:

- Kế hoạch đấu thầu;

- Kết quả sơ tuyển;

- Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu.

C/- GIÁ TRỊ PHÁP LÝ :

Trong quá trình thụ lý hồ sơ về đấu thầu, Sở Xây dựng sẽ không tiến hành phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các gói thầu không thực hiện đăng tải thông tin theo quy định nêu trên .

Trân trọng.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- UBND.TP (để B/c)
- Sở KH-ĐT
- Ban GĐ Sở XD (A. Hiệp)
- Lưu VP, KTXD NTHuệ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản