368255

Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2017 về chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

368255
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2017 về chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7597/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7597/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7597/TCHQ-TXNK
V/v chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Greennet Việt Nam.
(Phòng B704, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 817/CV-GRN ngày 15/9/2017 của Công ty TNHH Greennet Việt Nam (Công ty) về việc chậm nộp thuế, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 54 Luật quản lý thuế quy định:

“3. Doanh nghiệp chm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp”.

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

+ Tại khoản 1 Điều 47: 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này

+ Tại khoản 1 Điều 51: 1. Góp đủ, đúng hạn s vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này”

- Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:

+ Tại Khoản 1 Điều 137: 1. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối hàng hóa xuất khu, nhập khẩu trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”

+ Tại Khoản 1 Điều 138:

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản như sau:

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải th;

b) Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác xã trong trường hợp giải thể;

c) Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp phá sản;”

Căn cứ các điều, khoản nêu trên, việc xử lý tiền chậm nộp thuế của Công ty TNHH Greenet Việt Nam thực hiện như sau:

1/ Về xử lý nợ thuế:

Xét thấy, từ tháng 4 năm 2013, Công ty TNHH Greenet Việt Nam đã có thông báo giải thể doanh nghiệp gửi BQL các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế Vĩnh Phúc nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể do đang có nợ tiền chậm nộp (1.189.361.676 đồng), vì vậy, theo quy định dẫn trên, chủ đầu tư của Công ty TNHH Greenet Việt Nam là Công ty Interpac INC (do ông Choi Suk Joo làm đại diện đồng thời là thành viên hội đồng quản trị) và ông Seo Bong Won phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ của Công ty TNHH Greenet Việt Nam trong phạm vi vốn góp vào Công ty TNHH Greenet Việt Nam. Theo đó:

- Đối với ông Choi Suk Joo: việc Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc có văn bản đề nghị tạm dừng xuất cảnh ông Choi Suk Joo là phù hợp.

- Đối với ông Seo Bong Won: trong báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội chưa nêu việc thực hiện thu hồi nợ đối với ông Seo Bong Won. Vì vậy, đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đối với ông này.

2/ Về hoàn thuế GTGT

Theo hồ sơ Cục Hải quan TP. Hà Nội gửi kèm công văn số 3475/HQHN-TXNK ngày 2/10/2017 thì tại Biên bản làm việc giữa Chi cục HQ Vĩnh Phúc và đại diện Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì tính đến kỳ kê khai thuế tháng 8 năm 2014, Công ty TNHH Greenet Việt Nam vẫn còn số nợ thuế chưa được khấu trừ hết là 825.488.583 đồng (theo số liệu Công ty tự kê khai) nhưng Công ty chưa có hồ sơ đề nghị hoàn thuế, chưa nộp hồ sơ quyết toán giải thể doanh nghiệp. Vì vậy, căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty làm thủ tục hoàn thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế để thực hiện khấu trừ tiền thuế GTGT được hoàn với tiền chậm nộp còn nợ tại Chi cục HQ Vĩnh Phúc (Cục Hải quan TP. Hà Nội).

3/ Về miễn tiền chậm nộp:

Theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì không có quy định về miễn tiền chậm nộp. Việc Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị miễn tiền chậm nộp cho Công ty TNHH Greenet Việt Nam là không có cơ sở giải quyết.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty TNHH Greennet Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (để biết);
- Vụ Pháp chế - Tổng cục Hi quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản