290141

Công văn 723/UBDT-DPI năm 2015 về phát triển giáo dục đối với dân tộc thiểu số rất ít người do Ủy ban Dân tộc ban hành

290141
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 723/UBDT-DPI năm 2015 về phát triển giáo dục đối với dân tộc thiểu số rất ít người do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 723/UBDT-DPI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Mùa A Tủa
Ngày ban hành: 17/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 723/UBDT-DPI
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Mùa A Tủa
Ngày ban hành: 17/07/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/UBDT-ĐP I
V/v phát triển giáo dục đối với các dân tộc thiểu số rất ít người.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phúc đáp công văn số 3006/BGDĐT-GDĐT ngày 17/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người), Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

- Đề án Hỗ trợ Phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025, Ủy ban Dân tộc đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015;

- Về phát triển giáo dục: Đề án xây dựng nội dung hỗ trợ học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người theo định mức Quyết định số 2123/QĐ-TTg;

- Về tổ chức thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo theo ngành và lĩnh vực chuyên môn.

Ủy ban Dân tộc luôn mong nhận được sự phối hợp của quý Bộ trong triển khai thực hiện Đề án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, ĐPI (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
Mùa A Tủa

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản