105774

Công văn 711/BGTVT-TC về bàn giao phòng làm việc và tài sản gắn liền với phòng làm việc tại 80 Trần Hưng Đạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

105774
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 711/BGTVT-TC về bàn giao phòng làm việc và tài sản gắn liền với phòng làm việc tại 80 Trần Hưng Đạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 711/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 11/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 711/BGTVT-TC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 11/02/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 711/BGTVT-TC
V/v: Bàn giao phòng làm việc và tài sản gắn liền với phòng làm việc tại 80 Trần Hưng Đạo.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 2718/ĐHCM-VP ngày 08/12/2008 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về bàn giao văn phòng và tài sản gắn liền với phòng làm việc tại 80 Trần Hưng Đạo. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh bàn giao trang thiết bị văn phòng (có chi tiết kèm theo) được mua từ nguồn chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho Văn phòng Bộ quản lý sử dụng, trong đó bao gồm 09 máy điều hoà nhiệt độ đã được Bộ Giao thông vận tải cho thanh lý tại Quyết định số 2861/BGTVT-TC ngày 05/5/2008. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện bàn giao số tài sản trên theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

2- Đối với 02 phòng làm việc đầu hồi tầng 6 nhà D - 80 Trần Hưng Đạo được sửa chữa cải tạo thêm bằng nguồn chi khác Dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện kiểm kê thu hồi số tài sản trên theo mẫu số 01/TSDA ban hành kèm theo Thông tư 116/2005/TT-BTC ngày19/12/2005 của Bộ Tài chính và trình Bộ phương án xử lý theo quy định.

Yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

TÀI SẢN BÀN GIAO
(Kèm theo văn bản số 711/BGTVT-TC ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Danh mục tài sản

Đơn vị

Năm đưa vào sử dụng

Số lượng

Nguồn mua sắm tài sản

I

Nhà, phòng làm việc

 

 

 

 

1

Phòng làm việc đầu hồi tầng 6

phòng

2004

02

Chi khác DA đường Hồ Chí Minh

II

Trang thiết bị văn phòng

 

 

 

 

1

Điều hoà nhiệt độ

chiếc

 

23

Chi phí QLDA đường Hồ Chí Minh

2

Ổn áp lioa

chiếc

 

03

Chi phí QLDA đường Hồ Chí Minh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản