9465

Công văn số 702/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

9465
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 702/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 702/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 702/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 702/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH PANASONIC HOME APPLIANCES Việt Nam

 

Trả lời công văn số 065-05/CV-PHAV ngày 03/10/2005 của Công ty TNHH Panasonic Home Appliances Việt Nam (Panasonic) về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Điểm 3, Mục I, Phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Panasonic là doanh nghiệp sản xuất thành lập trong Khu công nghiệp theo Giấy phép đầu tư số 48/GP-KCN-HN do Ban quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội cấp ngày 16/6/2003 thì việc ưu đãi thuế TNDN thực hiện như sau:

1. Về thuế suất thuế TNDN:

Căn cứ qui định tại Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP thì: doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp được áp dụng thuế suất 15% suốt thời hạn dự án, không phụ thuộc vào tỷ lệ xuất khẩu. Do dó, Công ty được cấp phép năm 2003 thì được tiếp tục áp dụng thuế suất 15% suốt đời dự án.

2. Về miễn, giảm thuế TNDN:

Công ty được miễn 3 năm, giảm 7 năm kể từ khi có lãi theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC. Trường hợp trước ngày 01/01/2004 Công ty đã được miễn giảm thuế TNDN theo giấy phép đầu tư nhưng thời gian miễn giảm thấp hơn quy định tại các văn bản nêu trên thì Công ty chỉ được miễn giảm thêm cho thời gian còn lại; việc xác định thời gian ưu đãi còn lại theo hướng dẫn tại công văn số 11684/TC-TCT ngày 16/09/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản