262135

Công văn 6878/UBND-ĐT năm 2014 vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

262135
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6878/UBND-ĐT năm 2014 vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6878/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 24/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6878/UBND-ĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 24/12/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6878/UBND-ĐT
Về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét Công văn số 6570/SGTVT-KH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, Công văn số 102/HĐTV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9700/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 10472/SKHĐT-TH ngày 02 tháng 12 năm 2014 về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Về thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu soạn thảo Quyết định để thay cho Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định mới mà Nhà nước đã ban hành. Sau khi soạn thảo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các cơ quan đơn vị có trách nhiệm liên quan và hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

- Trong khi chờ sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 các Sở - ngành, quận - huyện, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2. Về chỉ định nhà thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Cho phép các Chủ đầu tư dự án có phần di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật được tự thực hiện các gói thầu di dời do chủ đầu tư dự án trực tiếp quản lý, sử dụng hạng mục cần di dời nếu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu gói thầu. Trong trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện tự thực hiện, phải lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 621/QLĐT-CS ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý Đấu thầu về việc tham gia đấu thầu của doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ.

4. Về giao dự toán chi ngân sách hàng năm cho các sở - ngành:

Giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất của Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 6570/SGTVT-KH ngày 08 tháng 9 năm 2014) về việc giao dự toán chi ngân sách hàng năm cho các sở - ngành làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (kèm CV số 621/QLĐT-CS)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT/Ti) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản