326958

Công văn 6781/BYT-CNTT năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

326958
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6781/BYT-CNTT năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6781/BYT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Quang Cường
Ngày ban hành: 13/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6781/BYT-CNTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Lê Quang Cường
Ngày ban hành: 13/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/BYT-CNTT
V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ sở y tế đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS) đề nghị cập nhật, chuẩn hóa danh mục sử dụng tại đơn vị theo danh mục dùng chung của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3465/QĐ-BYT ngày 08/7/2016 và trích xuất đầu ra dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đầy đủ các chỉ tiêu của Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần mềm HIS nhưng không đáp ứng được yêu cu trên thì chđộng nâng cấp hoặc lựa chọn phần mềm HIS phù hợp.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa triển khai phần mềm HIS thì đơn vị chủ động triển khai đầu tư xây dựng phần mềm hoặc có kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý khám chữa bệnh và liên thông, kết nối thanh toán bảo hiểm y tế.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị phù hợp đđảm bảo hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, độc quyền, lãng phí các nguồn lực và không làm ảnh hưởng đến công tác tin học hóa đang triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bộ Y tế khuyến khích các cơ skhám bệnh, chữa bệnh chủ động lựa chọn các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phù hợp với quy trình nghiệp vụ đặc thù của đơn vị mình. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ quy định tại điều 6 Thông tư 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế về Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW (để p/h chđạo);
- Các Thứ trưng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản