458443

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

458443
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 6750/BTNMT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 30/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6750/BTNMT-TTr
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6750/BTNMT-TTr
V/v điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2)

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Căn cứ Văn bản số 504/BTNMT-TTr ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ;

Căn cứ Văn bản số 3946/BTNMT-TTr ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ ban hành kèm theo Văn bản số 504/BTNMT-TTr ngày 04 tháng 02 năm 2020 và Văn bản số 3946/BTNMT-TTr ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên (Nội dung điều chỉnh theo Danh mục đính kèm).

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện (qua thanh tra Bộ). Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung vướng mắc phải kịp thời phối hợp với Thanh tra Bộ để xử lý. Đối với các nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao không có trong Kế hoạch kiểm tra năm 2020 thì các đơn vị chủ động thực hiện việc điều chỉnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

2. Giao Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện điều chỉnh Kế hoạch nêu trên và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Bộ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan (để phối hợp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr (PB).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2020 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (LẦN 2)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 6750/BTNMT-TTr ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020

STT

Nội dung

Lý do

Ghi chú

I

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

 

 

1

Tổng cục Quản lý đất đai

 

 

1.1.

Kiểm tra việc thi hành Luật đất đai năm 2013 tại thành phố Cần Thơ

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

1.2

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất các dự án sân Golf tại Vĩnh Phúc và Ninh Bình

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

1.3

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của dự án, công trình không triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại Nghệ An

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

2

Tổng cục Môi trường

 

 

 

Kiểm tra công tác thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại các khu bảo tồn thiên nhiên tại: Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Quảng Nam

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

3

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

 

 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tài nguyên nước, việc thực hiện các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa nước trên lưu vực sông Hương

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

II

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định liên quan đến công tác đối thoại và hợp tác quốc tế năm 2020 (Công tác Đoàn ra - Đoàn vào; Công tác ký kết và thực hiện văn bản hợp tác quốc tế; Công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế); tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn nước ngoài tại: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia; Viện Khoa học địa chất và khoáng sản; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội; Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản