Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6293/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công Ty TNHH The Five Việt Nam.
(Số 383 Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được 04 Đơn số 17/2020-FIVE, 18/2020-FIVE, 18/2020-FIVE, 20/2020-FIVE ngày 19/08/2020 của Công Ty TNHH The Five Việt Nam (Công ty) về việc đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) cho các mặt hàng “Bộ cảm ứng” nêu tại các đơn đề nghị này. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo các quy định dẫn trên thì hồ sơ XĐTMS của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin chưa phù hợp, chưa đầy đủ, cụ thể:

- Căn cứ khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nêu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số có trách nhiệm “Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng”. Theo đó, thời gian dự kiến nhập khẩu khai báo tại điểm 16b của đơn (tháng 9 năm 2020) chưa phù hợp.

- Công ty chưa có chữ ký, họ tên, chức danh của người ký tên, chưa đóng dấu trên các đơn đề nghị XĐTMS.

- Qua kiểm tra, có nhiều hơn 01 mặt hàng được liệt kê trong 01 đơn đề nghị XĐTMS (ví dụ: tại đơn số 17/2020-FIVE có liệt kê các mặt hàng Bộ cảm ứng EyeRIS IX; Bộ cảm ứng EyeRIS IX Touch với các model CNXSV92-SM; CNXSV92-FT). Tuy nhiên, Công ty cần lưu ý theo quy định hiện hành, Thông báo kết quả XĐTMS chỉ áp dụng cho 01 mặt hàng.

- Tại điểm 10 của đơn liệt kê các thiết bị khác nhau. Do vậy, Công ty cần cung cấp thông tin và tài liệu làm rõ bản chất mặt hàng đề nghị XĐTMS (ví dụ: mặt hàng có phải là bộ sản phẩm gồm các thiết bị độc lập được sắp xếp, đóng gói cùng với nhau).

- Điểm 11, 15 của đơn chưa đầy đủ để làm rõ đặc điểm cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng, chức năng của mặt hàng (ví dụ: cơ chế, cách thức đọc quang học của máy; mặt hàng có thực hiện chức năng xử lý dữ liệu, mặt hàng có là loại chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy vi tính; cách thức mặt hàng kết nối, hoạt động, mã hóa và gửi dữ liệu cho máy chiếu và máy tính...).

- 04 đơn của Công ty đều đề nghị XĐTMS cho mặt hàng “bộ cảm ứng”, tuy nhiên tại điểm 22 của các đơn Công ty đưa ra các mã số đề nghị khác nhau. Các mã số Công ty đề nghị tại điểm 22 của các đơn số 17/2020-FIVE và số 18/2020-FIVE không có tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Do vậy, thông tin Công ty cung cấp không đủ cơ sở để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổng cục Hải quan trả lại 04 hồ sơ XĐTMS nêu trên của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công Ty TNHH The Five Việt Nam biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản