9137

Công văn số 5766/UB-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông Thành phố Hà Nội

9137
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5766/UB-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5766/UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5766/UB-KT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 30/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5766/UB-KT
V/v: áp dụng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố

 

Để khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông có chất lượng cao cho Thành phố nhằm đẩy nhanh tiến trình ứng dụng và phát triển CNTT, viễn thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã giao các cơ quan chức năng của Thành phố xây dựng cơ chế phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT, viễn thông trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội (có bản chụp kèm theo).

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo và xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về các nội dung chủ yếu của cơ chế nói trên như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ công chức, viên chức có bằng chuyên môn về CNTT, viễn thông hoặc tương đương, được phân công trực tiếp quản lý điều hành, ứng dụng CNTT, viễn thông) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng ngân sách Thành phố (theo chỉ tiêu biên chế về CNTT, viễn thông được Thành phố phê chuẩn) hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, các Ban quản lý dự án ứng dụng CNTT, viễn thông trực thuộc Sở, ban, ngành, quận, huyện.

2. Mức phụ cấp

Ngoài tiền lương cơ bản và tiền lương tăng thêm theo cơ chế khoán chi hoặc đơn vị sự nghiệp có thu, người làm công tác chuyên môn về CNTT, viễn thông trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành, quận, huyện được hưởng phụ cấp hàng tháng như sau:

- Đối với cán bộ công chức, viên chức có trình độ đại học: mức tối đa không vượt quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với cán bộ công chức, viên chức có trình độ trung học: mức tối đa không vượt quá 700.000 đồng/người/tháng.

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng cán bộ công chức viên chức làm công tác CNTT, viễn thông được quyền quyết định mức phụ cấp cụ thể cho từng cán bộ công chức viên chức theo nguyên tắc mức phụ cấp được hưởng tương xứng với chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không vượt quá mức tối đa Thành phố quy định.

3. Nguồn kinh phí

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có thu: chi từ dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của đơn vị (ngoài nguồn kinh phí thực hiện khoán chi).

- Đối với Ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp: chi từ nguồn thu của Ban quản lý dự án hoặc nguồn kinh phí đã giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp có thu.

4. Thời gian thực hiện: Từ 1/1/2006

Kính trình Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để UBND Thành phố có căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo),
- Các đ/c PCTS UBND TP
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, BCVT
- V1, V2, TH, KT
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản