455115

Công văn 5699/BTNMT-VP năm 2020 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

455115
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5699/BTNMT-VP năm 2020 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 5699/BTNMT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5699/BTNMT-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 12/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5699/BTNMT-VP
V/v triển khai các Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng các nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;
- Văn phòng Bộ.

Thực hiện các văn bản: số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc; Báo cáo số 7065/BC-VPCP ngày 25/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Cổng Dịch vụ công quốc gia và tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương; số 7443/VPCP-KSTT ngày 8/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia; số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; văn bản số 3485/BTTTT-THH ngày 10/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 22/9/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện có hệ thống, đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và bảo đảm các điều kiện về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Văn phòng Bộ khẩn trương thực hiện việc rà soát, lựa chọn, tái cấu trúc, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp1 để sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cho quá trình xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), làm cơ sở tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, đảm bảo các tiêu chí tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Trước mắt, ưu tiên thực hiện trước 02 nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường của ngành để nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc2 theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành và trình Bộ phê duyệt trước ngày 10 tháng 11 năm 2020.

b) Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo hướng tái cấu trúc, chuẩn hóa quy trình, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu, kết quả giải quyết TTHC điện tử (thể thức, kỹ thuật trình bày ở định dạng điện tử theo thẩm quyền đối với văn bản chuyên ngành tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP), thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của TTHC. Trong quá trình thực hiện phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Văn phòng Bộ để bảo đảm các quy trình đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, hoàn thành và trình Bộ phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 năm 2020.

2. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

a) Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

- Chủ trì, phối hợp Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các nhóm dịch vụ công: (1) Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; (2) Nhóm dịch vụ liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép liên quan đến môi trường; (3) Cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thời hạn hoàn thành trong năm 2020 hoặc chậm nhất trước 31 tháng 3 năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan rà soát, tiếp tục lựa chọn, xây dựng và cung cấp trên môi trường điện tử các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp, đạt mục tiêu cung cấp ít nhất 50% trong năm 2020, hướng tới năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Việc cung cấp DVCTT phải hiệu quả, tránh hình thức.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát và duy trì hoạt động của Hệ thống để đảm bảo đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ bảo đảm các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC theo thời gian thực; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; thực hiện phương thức thanh toán trực tuyến; thực hiện xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ; tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng, vận hành, khai thác Hệ thống, hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nhiệm chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tái cấu trúc, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Hướng dẫn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường điều chỉnh dự án “Kết nối liên thông cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cổng dịch vụ công quốc gia”, trình Bộ xem xét bố trí, bổ sung kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được giao.

3. Về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các TTHC trong lĩnh vực đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các địa phương để nghiên cứu, tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2020 (Văn bản số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020, Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2020 Phụ lục 01b).

4. Về khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử, thực hiện khai thác, sử dụng các nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

a) Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đăng ký tài khoản quản trị cấp cao của Bộ và cấp quyền quản trị các hệ thống, phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, hoàn thành trước ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Thực hiện việc phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia khai thác sử dụng các hệ thống, phân hệ có liên quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...) (Văn bản số 7443/VPCP-KSTT ngày 8/9/2020).

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, khẩn trương xử lý dứt điểm các phản ánh kiến nghị hiện chưa trả lời hoặc đang xem xét, xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn), hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2020 (Báo cáo số 7065/BC-VPCP ngày 25/8/2020).

Thường xuyên thực hiện việc theo dõi, tiếp nhận, phân công xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân/doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

d) Các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến, quán triệt, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng (tại địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn).

Thường xuyên tuyên truyền, tăng cường phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, DVCTT, thanh toán trực tuyến và các nền tảng dịch vụ, chức năng, tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ tới công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và người dân, doanh nghiệp để tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai thực hiện.

Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 20 hàng tháng gửi Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để theo dõi, phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các đơn vị báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

 1 Giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020; Phụ lục số 4 mục 123, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 22/9/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của TTgCP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến UBQG về Chính phủ điện tử

2 Giao tại Công văn số 6146/VP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản