Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5684/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-TCHQ ngày 26/11/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử”. Trên cơ sở ý kiến của Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan tại công văn số 1187/PTUD ngày 26/8/2018 về việc triển khai thí điểm Hệ thống, Tổng cục Hải quan dự kiến tổ chức triển khai thí điểm Hệ thống “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử” cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Địa điểm triển khai: Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long và Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

- Thời gian triển khai: Từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

- Thời gian hỗ trợ triển khai (các đơn vị hỗ trợ Cục Thuế XNK, Cục CNTT&TKHQ, nhà thầu):

+ Tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long: Ngày 01/9/2020, 03/9/2020.

+ Tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công: Ngày 04/9/2020.

+ Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài: Ngày 07/9/2020.

2. Để đảm bảo việc triển khai thí điểm thuận lợi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội:

- Cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ phối hợp cùng Cục Thuế XNK, Cục CNTT&TKHQ và nhà thầu để thực hiện triển khai thí điểm.

- Lựa chọn doanh nghiệp có hoạt động miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế để ưu tiên triển khai trong thời gian có các đơn vị hỗ trợ tại Chi cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và tổ chức triển khai thí điểm Hệ thống./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản