458249

Công văn 5625/BXD-KHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

458249
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5625/BXD-KHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 5625/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2020 Số công báo: 1119-1120
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5625/BXD-KHCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2020
Số công báo: 1119-1120
Tình trạng: Đã biết

B XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5625/BXD-KHCN
V/v Đính chính QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư s 21/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục TCĐLCL - Bộ KHCN;
- Cục Kiểm tra văn b
n QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng phát hiện một s lỗi k thuật trong QCVN 04:2019/BXD Quy chun kỹ thuật quốc gia v Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư s 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ca Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đính chính như sau:

Đính chính li về năm ban hành tài liệu viện dn tại Điều 1 (về quy định chung) và Điều 2 (v quy định kỹ thuật) trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD như sau:

Tại đim 1.3 Điều 1 và các điểm (2.1.2, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16, 2.3.1, 2.6.8, 2.7.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.9.1, 2.9.2.1, 2.9.2.3, 2.9.2.7, 2.9.2.12, 2.9.2.17, 2.9.2.18) Điều 2 đã in:

“...QCVN 06:2019/BXD..." nay sửa thành "...QCVN 06:2010/BXD..."

Đính chính xóa bỏ du phẩy (,) tại đim 3.3 Điều 3 v điều kiện chuyển tiếp đã in như sau:

"...Hồ sơ thiết kế, xây dựng..." nay sa thành "...Hồ sơ thiết kế xây dựng..."

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin
điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu VT, Vụ K
HCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản