9073

Công văn số 556/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam

9073
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 556/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam

Số hiệu: 556/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 556/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 556/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Quảng Nam 
 - Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi - thủy điện Quảng Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 710/CV-CT-DN1 ngày 11/7/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1b Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính quy định đối tượng được xóa nợ:

“Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, còn nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN, nếu đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ về tài chính và tín dụng, mà Doanh nghiệp vẫn còn khó khăn không có khả năng thanh toán nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN”.

Theo Quyết định số 4964/QĐ-UB ngày 29/11/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam tại thời Điểm 31/12/2003 như sau:

- Giá trị thực tế của DN: 45.065.210.872 đồng;

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN: 1.989.387.899 đồng.

Tại thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2003 Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam đã được xử lý tồn tại về tài chính thông qua giảm vốn Nhà nước tương ứng với số lỗ (bao gồm cả nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN).

Điểm 3 công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN cũng đã hướng dẫn: “Đối với các Công ty Nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đã có biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần mà Khoản nợ NSNN đã tính trong tổng số nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả nêu trên không được giải quyết xóa nợ”.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam và văn bản hướng dẫn xử lý xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Bộ tài chính nêu trên, tại thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2003, nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam đã được xử lý giảm trừ tương ứng vào giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khi chuyển sang Công ty cổ phần. Do đó, Công ty Xây dựng thủy lợi thủy điện Quảng Nam phải nộp đủ nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đã được giảm trừ vào vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện Quảng Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản