439106

Công văn 550/BVTV-VP về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia năm 2020 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

439106
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 550/BVTV-VP về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia năm 2020 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 550/BVTV-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Nguyễn Quý Dương
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 550/BVTV-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật
Người ký: Nguyễn Quý Dương
Ngày ban hành: 27/03/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/BVTV-VP
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục

Kể từ ngày 01/4/2020, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, được triển khai thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ:

- http://mcppd.mard.gov.vn/sites/03004/Pages/home.aspx (của Cán bộ kiểm dịch thực vật, Tổ chức chứng nhận).

- https://vnsw.gov.vn (Tổ chức, cá nhân).

Dưới đây là hướng dẫn thực hiện một số nội dung:

1. Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hiện đang được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (triển khai từ năm 2016, sau đây gọi là phần mềm cũ): Kể từ ngày 01/4/2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất ợng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (sau đây gọi là phần mềm mới) triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đến hết ngày 30/4/2020. Trong thời gian này Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật được cấp từ phần mềm mới và phần mềm sẽ có giá trị như nhau dùng để làm thủ tục thông quan hàng kiểm dịch. Sau thời gian trên, toàn bộ Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu sẽ được cấp trên phần mềm mới.

2. Đối với kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu: trên phần mềm mới chưa được hoàn thiện, do vậy các đơn vị vẫn thực hiện hồ sơ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo phiên bản mới, dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2020.

3. Đối vi kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu:

Trước mắt chỉ sử dụng phần mềm đối với các trường hợp thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật đang được thực hiện theo quy đnh chuyển tiếp tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP. Đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có quy chun kỹ thuật tiếp tục thực hiện hồ sơ giấy cho đến khi hoàn tất bản cập nhật phần mềm theo quy trình mới.

4. Về tài khoản đăng nhập:

- Đối với cán bộ kiểm dịch thực vật các Chi cục vùng: Tài khoản là địa chEmail công vụ đã được cấp (ví dụ: aint.bvtv@mard.gov.vn là của Nguyễn Trọng Ái);

- Đối với tổ chức, cá nhân:

+ Trường hợp đã có tài khoản và đang thực hiện trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/) thì chủ động vào chức năng Cập nhật tài khoản, chọn quyền bổ sung có tên thủ tục “cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu” thuộc nhóm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Trường hợp chưa có tài khoản, cần gửi yêu cầu đến Bộ phận hỗ trợ Cổng thông tin Một cửa quốc gia để được hướng dẫn cấp quyền thực hiện thủ tục mới nêu trên.

5. Tổ chức thực hiện, các đơn vị cần lưu ý:

- Trong những ngày đầu triển khai thực hiện cần lựa chọn một số tổ chức, cá nhân thực hiện trước, vừa làm vừa nhân rộng; Hướng dẫn tchức, cá nhân chỉ thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận kim dịch thực vật trên một phần mềm hoặc mới.

- Quá trình triển khai thực hiện nếu Hệ thống gặp sự cố (mất điện, phần mềm lỗi chưa khắc phục được) thì thực hiện theo phương thức hồ sơ giấy, thực hiện trở lại khi sự cố đã được khắc phục;

- Thông báo đến cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu, các tổ chức, cá nhân về thời gian thực hiện để có được sự phối hợp. Đồng thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện đơn vị cử một cán bộ làm đầu mối để phản ánh mọi khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Giải pháp phần mềm Viettel (Tập đoàn Viettel); Trung tâm Tin học và Thống kê để được hỗ trợ (gửi danh sách cho đ/c Ái để tập hợp thông báo Viettel, Trung tâm Tin học và Thống kê).

Cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Cục (đồng chí Nguyễn Trọng Ái. ĐT: 0913 026 024; Email: aint.bvtv@mard.gov.vn) để tng hợp báo cáo Lãnh đạo Cục, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Thường trực CCHC;
- Trung tâm Tin học và TK (để phối hợp);
- Cục CNTT và TK (Tổng cục Hải Quan);
- TT Giải pháp CNTT (Tập Đoàn Vietel);
- Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quý Dương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản