380522

Công văn 533/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hàn

380522
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 533/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hàn

Số hiệu: 533/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 533/BXD-VLXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/BXD-VLXD
V/v thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 676/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư s 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng có ý kiến sau:

Thông tư số 10/2017/TT-BXD đã bám sát chỉ đạo tại nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/02/1017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành từ 64 giảm còn 31 sản phẩm, việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu đã được thực hiện bng hình thức kiểm tra sau thông quan.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

“1. Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD.

2. Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công b hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.”

Điểm b, Khoản 5, Điều 7, Thông tư số 10/2017/TT-BXD quy định: “Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khu bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định đ thông quan hàng hóa".

Sau khi thông quan hàng hóa, việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành, công bố hp quy, tiếp nhận hồ sơ công bố hp quy sẽ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thuc ngành xây dng thực hiện. Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công b hp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Như vậy, quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 7 là phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 và thống nhất vi Điểm b, Khoản 4, Điều 5 của Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.

Đ việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng, đồng thời tránh việc lưu kho, bãi tại cảng khi nhập khẩu, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan Hải quan yêu cầu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hp quy có xác nhn của tổ chức chứng nhân hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định đ thông quan hàng hóa.

Danh sách các tổ chức chứng nhận hp quy do Bộ Xây dựng chỉ định theo Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD đã được đăng trên cổng Thông tin điện tử của B Xâydựng.

Bản đăng ký chứng nhận hp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hp quy do Bộ Xây dựng chỉ định cần đầy đủ các thông tin: Tên sản phẩm; Xuất xứ; Số lượng, khối lượng; Thời gian nhập hàng; Hợp đồng mua bán; Hóa đơn, Vận đơn; Bảng liệt kê hàng hóa; Phương thức đánh giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Tổng cục Hải quan căn cứ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Vụ KHCN&MT;
- Lưu VT,VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản