297825

Công văn 5042/TCT-KK năm 2015 về thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Tổng cục Thuế ban hành

297825
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5042/TCT-KK năm 2015 về thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5042/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 30/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5042/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 30/11/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5042/TCT-KK
V/v thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 1492/CT-KK.KKT ngày 22/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Đng Tháp v/v vướng mắc về thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế v/v chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng):

“2. Đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

a) Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khu có ngun tiền thanh toán được chuyn khoản từ tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam:

- Nguồn tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng nước ngoài phải phù hợp với quy định về quản ngoại hối hiện hành.

- Cơ quan Thuế phải kiểm tra, phi hợp với tổ chức tín dụng, cơ quan Hải quan có liên quan xác minh ngun tin nộp vào tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam đcó đủ căn cứ xét khu trừ, hoàn thuế GTGT như hướng dẫn tại các Công văn s12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một sbiện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đi với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định. Trường hợp nếu hồ sơ hoàn thuế chưa đủ điều kiện được hoàn thuế, còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.

Trong quá trình trình kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
CS, Vụ PC;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản