220849

Công văn 498/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

220849
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 498/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 498/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 07/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 498/BGDĐT-CTHSSV
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 07/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/BGDĐT-CTHSSV
V/v tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của Tổng Cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng các quy định về việc xử lý chất thải của các hóa chất thí nghiệm đã sử dụng và thu gom, tiêu hủy các hóa chất hết hạn sử dụng không đúng quy định, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên nhà trường và môi trường xung quanh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời việc thu gom, tiêu hủy các hóa chất đã sử dụng và hết hạn sử dụng không đúng quy định; giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn việc tổ chức thu gom, tiêu hủy các hóa chất đã sử dụng và hết hạn sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

2. Phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện tổ chức thu gom, tiêu hủy các hóa chất đã sử dụng, hết hạn sử dụng theo đúng các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường và cung ứng các thiết bị, hóa chất thí nghiệm mới trong các cơ sở giáo dục.

3. Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách về việc đảm bảo an toàn khi thí nghiệm; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt tầm quan trọng và những nguy hại khi thu gom, tiêu hủy các hóa chất đã sử dụng, hết hạn sử dụng không đúng quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (số điện thoại 093 4646333 hoặc 04 35657999), Vụ Công tác học sinh, sinh viên (số điện thoại 0912 218578 hoặc 04 38694029).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- NXBGDVN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản