144990

Công văn 4890/BGDĐT-TCCB triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

144990
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4890/BGDĐT-TCCB triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4890/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4890/BGDĐT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 30/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4890/BGDĐT-TCCB
V/v: triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/2/2012 của TTCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị các văn bản sau: Pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo; Quyết định số 160/2005/QĐ-BCA(A11) ngày 23/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo tình hình thực tế của đơn vị; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, viên chức, người lao động trong các khâu, công việc có tiếp xúc, nắm giữ, liên quan đến bí mật nhà nước; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng giao cho một đơn vị giữ nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ (bộ phận tổ chức cán bộ).

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Căn cứ Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9/2012.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, số điện thoại 043.8693557/043.8693841).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản