250443

Công văn 4862/BGDĐT-KHTC năm 2014 triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

250443
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4862/BGDĐT-KHTC năm 2014 triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4862/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 10/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4862/BGDĐT-KHTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 10/09/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 4862/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố;
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

 

Để duy trì có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh/thành phố về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy định một đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì công tác PCGD-XMC ở từng cấp xã, huyện, tỉnh. Các đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm đốc thúc việc nhập dữ liệu đúng thời hạn, làm sạch số liệu và khai thác số liệu phục vụ cho công tác quản lý. Đơn vị đầu mối đăng ký địa chỉ email, số điện thoại để thuận tiện trong công tác chỉ đạo của các cấp.

3. Đến ngày 01 tháng 9 hằng năm hệ thống sẽ tự động khai báo năm làm việc mới để các địa phương nhập số liệu.

4. Năm 2013 một số tỉnh, thành phố chưa có số liệu trong phần mềm quản lý PCGD-XMC. Đề nghị Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương điều tra đầy đủ số liệu và cập nhật vào hệ thống (Danh sách các tỉnh chưa gửi báo cáo PCGD-XMC năm 2013 gửi kèm Công văn).

Bộ GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra công nhận và công nhận lại đối với các đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC trên cơ sở dữ liệu được cập nhập tại Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; không kiểm tra, công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên Hệ thống.

5. Để thúc đẩy việc duy trì cập nhật dữ liệu, sử dụng số liệu và quản lý hệ thống thông tin, các vụ, cục liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cụ thể như sau:

5.1. Các Vụ: Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm Non và Giáo dục Thường xuyên:

- Quy định thống nhất biểu mẫu thu thập số liệu, chỉ số đánh giá.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các sở giáo dục và đào tạo nhập số liệu, đưa hoạt động cập nhật, duy trì, khai thác dữ liệu vào nề nếp; khai thác CSDL PCGD-XMC phục vụ công tác quản lý PCGD-XMC.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong triển khai, chính xác hóa số liệu và quản lý số liệu PCGD-XMC.

5.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Quản lý dữ liệu, lưu giữ và cung cấp thông tin tổng hợp phục vụ quản lý, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; cùng các vụ chuyên môn đôn đốc sở giáo dục và đào tạo nộp báo cáo và file dữ liệu, đưa vào cơ sở dữ liệu PCGD-XMC của Bộ.

- Bố trí kinh phí để duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý PCGD- XMC hàng năm.

5.3. Cục Công nghệ thông tin:

- Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị sử dụng hệ thống phần mềm.

- Cấp phát tài khoản đăng nhập hệ thống từ Trung ương đến địa phương, sao lưu cơ sở dữ liệu, bảo quản an toàn trong suốt thời gian vận hành.

Nhận được Công văn này đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo từng nội dung và đơn vị vụ, cục được giao chỉ đạo) trước ngày 20/9/2014. Các vụ, cục nêu ở mục 5, theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm cụ thể hóa vào các hoạt động chỉ đạo để triển khai thống nhất trên toàn quốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các vụ: GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX, Cục CNTT (để thực hiện).
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CÁO PCGD-CMC

Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2014

Đính kèm Công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2014

STT

Đơn vị

Số hộ gia đình

Báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai PCGD-XMC (Công văn 901/BGDĐT-KHTC

Ghi chú

Thực tế

Đã nhập

Tỷ lệ (%)

Đã nộp

Chưa nộp

 

Vùng 1

 

1.528.810

 

 

 

 

1

Điện Biên

 

24.403

 

 

chưa nộp

 

2

Sơn La

 

48.764

 

 

chưa nộp

 

3

Lai Châu

 

74.662

 

đã nộp

 

 

4

Cao Bằng

 

0

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

5

Bắc Kạn

 

76.175

 

đã nộp

 

 

6

Hà Giang

 

145.882

 

đã nộp

 

 

7

Tuyên Quang

 

0

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

8

Lào Cai

 

139.790

 

 

chưa nộp

 

9

Yên Bái

 

176.569

 

 

chưa nộp

 

10

Quảng Ninh

 

165.580

 

 

chưa nộp

 

11

Lạng Sơn

 

151

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

12

Hòa Bình

 

185.834

 

đã nộp

 

 

13

Bắc Giang

 

402.934

 

đã nộp

 

 

14

Thái Nguyên

 

88.049

 

 

chưa nộp

 

15

Phú Thọ

 

17

 

đã nộp

 

Chưa triển khai

 

Vùng 2

 

862.117

 

 

 

 

1

Hải Dương

 

2

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

2

Hưng Yên

 

38

 

đã nộp

 

Chưa triển khai

3

Bắc Ninh

 

1

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

4

Vĩnh Phúc

 

236.026

 

đã nộp

 

 

5

Hà Nam

 

198

 

đã nộp

 

Chưa triển khai

6

Nam Định

 

78.198

 

đã nộp

 

 

7

Ninh Bình

 

238.925

 

đã nộp

 

 

8

Thái Bình

 

308.729

 

 

chưa nộp

 

 

Vùng 3

 

1.681.450

 

 

 

 

1

Thanh Hóa

 

222.844

 

đã nộp

 

 

2

Nghệ An

 

724.619

 

đã nộp

 

 

3

Hà Tĩnh

 

358.927

 

đã nộp

 

 

4

Quảng Bình

 

72.105

 

đã nộp

 

 

5

Quảng Trị

 

131.981

 

đã nộp

 

 

6

Thừa Thiên Huế

 

170.974

 

 

chưa nộp

 

 

Vùng 4

 

1.143.293

 

 

 

 

1

Quảng Nam

 

55.785

 

 

chưa nộp

 

3

Quảng Ngãi

 

9.686

 

đã nộp

 

 

4

Bình Định

 

84.341

 

đã nộp

 

 

5

Phú Yên

 

165

 

đã nộp

 

Chưa triển khai

6

Khánh Hòa

 

268.033

 

đã nộp

 

 

7

Gia Lai

 

34.689

 

 

chưa nộp

 

8

Kon Tum

 

67.719

 

 

chưa nộp

 

9

Đăk Lắc

 

379.059

 

 

chưa nộp

 

10

Đăk Nông

 

351

 

đã nộp

 

 

11

Lâm Đồng

 

243.465

 

đã nộp

 

 

 

Vùng 5

 

517.216

 

 

 

 

1

Đồng Nai

 

25.583

 

 

chưa nộp

 

2

Bình Phước

 

57.204

 

đã nộp

 

 

3

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

55

 

đã nộp

 

Chưa triển khai

4

Bình Dương

 

59.231

 

đã nộp

 

 

5

Tây Ninh

 

188.456

 

đã nộp

 

 

6

Ninh Thuận

 

17.488

 

 

chưa nộp

 

7

Bình Thuận

 

169.199

 

đã nộp

chưa nộp

 

 

Vùng 6

 

1.088.669

 

 

 

 

1

Long An

 

303.055

 

đã nộp

 

 

2

Đồng Tháp

 

51

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

3

Tiền Giang

 

23

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

4

Bến Tre

 

367.351

 

đã nộp

 

 

5

An Giang

 

22

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

6

Vĩnh Long

 

162.399

 

đã nộp

 

 

7

Trà Vinh

 

42.173

 

 

chưa nộp

 

8

Hậu Giang

 

67.478

 

 

chưa nộp

 

9

Sóc Trăng

 

44

 

 

chưa nộp

Chưa triển khai

10

Kiên Giang

 

145.078

 

đã nộp

 

 

11

Bạc Liêu

 

53

 

đã nộp

 

Chưa triển khai

12

Cà Mau

 

942

 

 

chưa nộp

 

 

Vùng 7

 

698.800

 

 

 

 

1

Hà Nội

 

53.561

 

 

chưa nộp

 

2

Hải Phòng

 

201.740

 

đã nộp

 

 

3

Đà Nẵng

 

13.848

 

đã nộp

 

 

4

TP Hồ Chí Minh

 

200.165

 

 

chưa nộp

 

5

Cần Thơ

 

229.486

 

đã nộp

 

 

 

Tổng toàn quốc

0

7.520.355

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản