118239

Công văn 4627/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân đi tu nghiệp sinh tại Nhật do Tổng cục Thuế ban hành

118239
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4627/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân đi tu nghiệp sinh tại Nhật do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4627/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4627/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4627/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với cá nhân đi tu nghiệp sinh tại Nhật

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi : Bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết
(Địa chỉ: 2695/14/12/6 Phạm Thế Hiển, P7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh )

Trả lời Đơn xin giải đáp ngày 13/10/2010 của Bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết đề nghị hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối tượng nộp thuế TNCN

- Tại điểm 1, Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã hướng dẫn:

" Đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (dưới đây gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân) bao gồm:

1.1. Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập;".

- Tại Mục I, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn:

"Theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 100/2008/NĐ-CP), đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhânĐiều 3 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập."

- Tại Điểm 4.1, Mục I, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên đã hướng dẫn:

" Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trước ngày 31/12/2008, Bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết là đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Từ ngày 1/1/2009 nếu Bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì Bà phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi nhận và trả thu nhập; trường hợp Bà là cá nhân không cư trú tại Việt Nam thì Bà phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Hiệu lực thi hành quyết định số 62/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2001 về việc ban hành quy chế thực hiện đưa người lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản

Tại Điều 1 Quyết định số 11/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/12/2006 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật đã công bố:

" Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);"

Căn cứ Điều 1 nêu trên và Danh mục I ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/12/2006 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội thì Quyết định số 621/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến ngày 31/12/2005 đã hết hiệu lực.

3. Đăng ký thuế

- Tại Điểm 2, Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế đã hướng dẫn đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

"-… Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân

- Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài . . . "

- Tại Điểm 2, Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn:

" Cá nhân có thu nhập thường xuyên đến mức chịu thuế được cấp mã số thuế theo quy định tại Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành về mã số thuế. Việc đăng ký để cấp mã số thuế được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế".

- Tại Điểm 2, Mục IV Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi :

"-... hướng dẫn người có thu nhập chịu thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân".

Tại Điểm 3.3, Mục I Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn:

"3.3. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị trả thu nhập hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị trả thu nhập, đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của các cá nhân và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý".

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Tocontap Saigon phải có trách nhiệm hướng dẫn Bà Tuyết thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Bà Tuyết có thể nộp tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan chi trả thu nhập. Nếu Bà Tuyết nộp tờ khai đăng ký thuế cho Công ty Tocontap Saigon thì Công ty lập danh sách và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp để đăng ký mã số thuế cho các Bà Tuyết.

4. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, kê khai và nộp thuế

- Tại Điểm 2, Mục IV Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi :

"... - Hàng tháng, căn cứ vào danh sách cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập và số thực tế chi trả thu nhập cho cá nhân, thực hiện việc khấu trừ tiền thuế thu nhập, lập bảng tổng hợp kê khai nộp thuế thu nhập gửi cho cơ quan thuế và nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước,

- Cấp biên lai thuế thu nhập cho cá nhân có nhu cầu cấp biên lai và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cho cá nhân để xác nhận số tiền thuế thu nhập mà cơ quan chi trả đã thực hiện khấu trừ. ..."

- Tại Điểm 3 Công văn số 626/TCT-TVQT ngày 26/2/2009 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn:

" Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập (CTT 56 hoặc CTT 56B): Cơ quan Thuế cấp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng để lập và giao cho người có thu nhập khi chi trả các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 11, Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân".

- Tại Điểm 2.1.1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 đã hướng dẫn:

"Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng. . .

…Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế theo quý..."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hàng tháng hoặc hàng quý Công ty Tocontap Saigon phải khai thuế, nộp tờ khai cho cơ quan thuế, và nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước. Công ty có trách nhiệm phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho Bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết.

5. Quản lý các các khoản thu ngân sách nhà nước

- Tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đã hướng dẫn: "l. Các hình thức thu NSNN:

1.1. Thu bằng chuyển khoản:

- Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp tại ngân hàng, ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của KBNN để ghi thu NSNN;

- Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp tại KBNN, KBNN thực hiện trích tài khoản của người nộp để ghi thu NSNN;...

1.2. Thu bằng tiền mặt:

- Thu bằng tiền mặt trực tiếp vào KBNN;

Thu bằng tiền mặt vào ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản. Hình thức này áp dụng đối với các ngân hàng có thoả thuận với KBNN về việc thu tiền mặt vào tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng.

- Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu. Hình thức này được áp dụng đối với các khoản thuế, phí, lệ phí của các hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên, không có tài khoản tại KBNN hoặc ngân hàng và có khó khăn trong việc nộp tiền vào KBNN do ở xa điểm thu của KBNN hoặc xa ngân hàng được KBNN uỷ nhiệm thu. Cơ quan thu có trách nhiệm thu tiền từ người nộp, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu được vào KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản;

- Thu bằng tiền mặt qua các cơ quan được uỷ nhiệm thu

- Thu qua các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thu phạt trực tiếp theo quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã được phép thu các khoản thuộc nhiệm vụ thu của ngân sách cấp xã; sau đó, làm thủ tục nộp tiền vào KBNN huyện hoặc nộp vào quỹ của ngân sách xã để chi theo chế độ quy định (trường hợp các xã miền núi, ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện giao dịch thường xuyên với KBNN)..."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Tocontap Saigon đã thu tiền thuế thu nhập cá nhân của bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Lê Thái Thị Bạch Tuyết được biết và đề nghị Bà liên hệ với Cơ quan Thuế địa phương để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, TNCN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản