258049

Công văn 4448/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

258049
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4448/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4448/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 19/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4448/BHXH-TCKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 19/11/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4448/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động theo quy định của Luật BHXH, theo phản ảnh của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) còn có một số vướng mắc trong việc thực hiện giải quyết, thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DSPHSK). Căn cứ Công văn số 1741/LĐTBXH-BHXH ngày 27/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, BHXH Việt Nam hướng dẫn để thống nhất thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp người sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, BHXH tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1741/LĐTBXH-BHXH ngày 27/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản (gồm cả DSPHSK) cho đơn vị sử dụng lao động (gửi kèm bản phô tô Công văn số 1741/LĐTBXH-BHXH).

2. Đối với trường hợp người sử dụng lao động đã thực hiện nghĩa vụ tham gia và đóng BHXH đầy đủ nhưng chưa giải quyết chế độ chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động hoặc chưa quyết toán kịp thời với cơ quan BHXH với các lý do như: Tại thời điểm ốm đau, thai sản người lao động chưa được cấp sổ BHXH; di chuyển nơi làm việc chưa chốt được sổ BHXH; người lao động nộp hồ sơ chậm cho đơn vị sử dụng lao động để thanh toán; người sử dụng lao động đã giải quyết chế độ cho người lao động nhưng chưa thực hiện quyết toán với cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam giao cho Giám đốc BHXH tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp khi có đầy đủ hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động rà soát các trường hợp ốm đau, thai sản, DSPHSK còn tồn tại để thực hiện giải quyết, chi trả trợ cấp và quyết toán với cơ quan BHXH theo quy định. Cơ quan BHXH thực hiện hạch toán số tiền chế độ ốm đau, thai sản trên vào năm quyết toán với đơn vị sử dụng lao động.

3. Tổ chức kiểm tra việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, DSPHSK cho người lao động của đơn vị sử dụng lao động, nhất là các trường hợp khi giải quyết đã nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc khác.

4. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động kịp thời, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản với cơ quan BHXH định kỳ theo quy định, tránh để tình trạng chậm quyết toán kéo dài.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc BHXH các tỉnh báo cáo về BHXH Việt Nam để tổng hợp, xem xét hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: CSXH, KT, PC;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản