443909

Công văn 439/TLĐ năm 2020 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

443909
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 439/TLĐ năm 2020 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 439/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 439/TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 15/05/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/TLĐ
Về việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- Các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có công văn số 879/TLĐ về việc khảo sát nhu cầu đầu tư đến năm 2025, định hướng đến 2030. Đến nay, Tổng Liên đoàn đã nhận được báo cáo của các đơn vị về hiện trạng cơ sở nhà đất, tài sản trên đất; nhu cầu đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp; nhu cầu đầu tư dự án mới. Để có cơ sở trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị các đơn vị bổ sung thêm các nội dung sau:

- Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện dự án.

- Các dự án đề xuất mới giai đoạn trung hạn 2021-2025: Dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp; dự án xây mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đơn vị tổng hợp kế hoạch trung hạn 2021-2025 theo phụ lục 1 đính kèm và gửi về Ban Tài chính Tổng Liên đoàn trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 để Ban tổng hợp báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (file điện tử gửi vào địa chỉ email: phamqdoanh@gmail.com).

Tổng Liên đoàn thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT ĐCT(để b/c);
- Lưu VT, Ban TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP DỰ KIẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT

Tên dự án

Địa đim xây dựng

Dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp/ dự án xây mới

Dự kiến tổng mức đầu tư

Dự kiến nguồn vốn (tỷ đồng)

Ngân sách địa phương

Tài chính tích lũy công đoàn của TLĐ

Tài chính tích lũy công đoàn của đơn vị

Vốn hp pháp khác

A

Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Các dự án đề xuất mới trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

I

Khối Quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối Giáo dục đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Khối Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Khối Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Khối Thiết chế

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Khối Nhà khách

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Khối khách sạn

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Các công trình khác

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản