133448

Công văn 4379/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

133448
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4379/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 4379/BVHTTDL-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 21/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4379/BVHTTDL-GĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 21/12/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4379/BVHTTDL-GĐ
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2012

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2012 như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM 2012

"Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại".

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt nội dung và triển khai các hoạt động thực hiện kết luận của Ban bí thư (khóa XI) tại thông báo số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 v/v sơ kết Chỉ thị số 49-CT/W ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Triển khai thực hiện luật pháp, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương công tác về lĩnh vực gia đình. Chủ động chuẩn bị tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 sau khi được phê duyệt.

3. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

4. Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên đối tượng là nam giới. Tổ chức chiến dịch truyền thông, đặc biệt vào các dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức biểu dương các gia đình, tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao, du lịch về gia đình. Biên soạn, phổ biến tài liệu tuyên truyền về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc).

6. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện ”Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án.

7. Thực hiện các chương trình phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam v/v đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức lối sống trong gia đình và PCBLGĐ cho công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2011-2015; chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam trong hoạt động xây dựng, phát triển gia đình bền vững. Chủ động đề xuất ký kết các chương trình phối hợp, nâng cao năng lực phối hợp liên ngành.

8. Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã).

9. Tiếp tục thu thập, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 3358/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục chỉ tiêu cơ bản Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các văn bản quản lý khác có liên quan, Quyết định số 238/QĐ-BVHTTDL ngày 20/1/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tạm thời bộ chỉ số đánh giá về phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

11. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình:

a) Giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý khác về lĩnh vực gia đình; việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2012.

b) Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c). Phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép thực hiện các hoạt động về lĩnh vực gia đình.

d) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác gia đình báo cáo Lãnh đạo Bộ.

e) Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện kế hoạch công tác năm 2012:

- Trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ các đề án thành phần thuộc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, khen thưởng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình;

- Hướng dẫn, thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án.

- Xây dựng tài liệu và tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp trung ương và cấp tỉnh; kỹ năng truyền thông về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho phóng viên báo, đài trung ương; kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên nguồn cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và bình đẳng giới của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Rà soát, đánh giá các loại hình dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình.

- Triển khai hoạt động xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình

- Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác năm 2012 thuộc Chương trình phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam v/v đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức lối sống trong gia đình và PCBLGĐ cho công chức, viên chức, người lao động.

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam trong hoạt động xây dựng, phát triển gia đình bền vững.

- Xây dựng chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về giáo dục gia đình trẻ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Hoạt động nhằm giảm tiêu cực trong hôn nhân của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Tiếp tục thực hiện Dự án Tây Ban Nha và xây dựng văn kiện Dự án UNPFA.

2. Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định hiện hành, đặc điểm của địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung công tác gia đình của địa phương.

b) Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương đề xuất, thực hiện hoạt động nhằm giảm tiêu cực trong hôn nhân của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài.

c) Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chủ trương công tác của địa phương, công văn số 2171/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Xây dựng kế hoạch phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012, Hướng dẫn này và các quy định của pháp luật có liên quan, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực gia đình.

2. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo, sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình theo quy định tại địa phương.

3. Kế hoạch công tác gia đình năm 2012 của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch theo địa chỉ Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất là ngày 20 tháng 01 năm 2012.

Năm 2012, là năm triển khai nhiều hoạt động trọng tâm về công tác gia đình thực hiện Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo công tác gia đình, tạo điều kiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh,TP trực thuộc TW;
- Vụ KH-TC, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, GĐ, HN (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản