Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4228/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Long An

Tổng cục Hải quan nhận được côg văn số 536/HQLA-NV ngày 21/6/2005 của Cục Hải quan Long An về việc đề nghị giải quyết không thu thuế TTĐB đối với lô hàng Xăng dung môi (Hexan) của Công ty TNHH Arihant Oil and Feed nhập khẩu năm 2000 theo hình thức NKD và đã sản xuất hàng xuất khẩu (XKD). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 13 Luật thuế TTĐB, Điều 12 Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và điểm 1.d mục II, phần C Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: Nguyên liệu NK để SX, gia công hàng XK thuộc đối tượng được hoàn thuế TTĐB.

- Căn cứ hướng dẫn tại tiết g, điểm 1, mục I, Phần E, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và công văn số 8422TC/TCT ngày 15/8/2003 của Bộ Tài chính; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 12/9/2005; Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu NVL (có thuế TTĐB) theo hình thức nhập nguyên liệu SX hàng XK hoặc nhập nguyên liệu theo loại hình NKD, sản phẩm đã XK, doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký định mức tiêu hao NVL để sản xuất hàng XK với cơ quan Hải quan trước khi XK sản phẩm (đối với trường hợp nhập NL SX hàng XK) hoặc trước khi làm thủ tục xin hoàn thuế (đối với trường hợp NKD), tờ khai HQ hàng hóa XK đã có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan nhưng có sai sót thủ tục hai báo HQ về hình thức XK (XKD), thì vẫn được xét hoàn lại thuế (hoặc không thuế) TTĐB cho phần nguyên liệu NK thực sản xuất ra sản phẩm đã XK, thủ tục hồ sơ và thẩm quyền hoàn thuế tương tự như đối với thuế NK quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC và công văn số 8422TC/TCT nêu tên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2 bản), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản