240739

Công văn 4222/UBND-XD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

240739
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4222/UBND-XD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 4222/UBND-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4222/UBND-XD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4222/UBND-XD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cà Mau, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Ngày 08/8/2013, Giám đốc Sở Xây dựng có Công văn số 658/SXD-KTXD về việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất nội dung hướng dẫn và mức điều chỉnh chi phí theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 658/SXD-KTXD ngày 08/8/2013 và Phụ lục kèm theo.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan nêu trên cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu trong quá trình thực hiện; nếu có vướng mắc, tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
(Gửi kèm Phụ lục ban hành theo Công văn số 658/SXD-KTXD);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Phòng: XD (Ph, V), KT-XD;
- Lưu: VT,Mi65/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản