453146

Công văn 420/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 1761/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

453146
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 420/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 1761/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 420/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 14/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 420/BGDĐT-GDĐH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/BGDĐT-GDĐH
V/v bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/04/2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 15/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành. Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích hợp các nội dung tại Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/04/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành. Cơ sở đào tạo đang thực hiện theo Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày ban hành công văn bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH này; không tuyển sinh khóa mới theo Công văn số 1761/BGDĐT- GDĐH cho đến khi có Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới, dự kiến ban hành năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- UBND các tỉnh, TP (để ph/h);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản