Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4189/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị
doanh nghiệp Tháng 9-2005

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Xí nghiệp điện tử TQT

Tổng cục Hải quan xin trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại giữa Doanh nghiệp - Thuế - Hải quan như sau:

1. Doanh nghiệp chúng tôi thường giám định thiết bị tại Trung tâm PTPL miền Nam, thường từ 1 đến 2 tháng mới có kết quả. Hỏi thời gian giám định của Trung tâm PTPL miền Nam là bao lâu?

Trả lời: Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 13 Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 710/TCHQ/QĐ/PTPL ngày 03/6/2003 của Tổng cục Hải quan thì trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, mẫu hàng), Trung tâm PTPL miền Nam có trách nhiệm thông báo kết quả cho đơn vị yêu cầu. Trường hợp phức tạp, cần kéo dài thời gian, phải thông báo cho đơn vị yêu cầu biết lý do và thời hạn dự kiến hoàn thành.

2. Doanh nghiệp đề nghị thời hạn của chứng thư giám định là 1 năm.

Trả lời: Tổng cục Hải quan tiếp thu ý kiến này, sẽ nghiên cứu và trình Bộ Tài chính trong dịp ban hành văn bản hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

3. Về việc nhập khẩu thiết bị đài phát thanh từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Doanh nghiệp nhập khẩu hay cơ quan Đài phát thanh phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại?

Trả lời: Căn cứ Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ Thương mại là cơ quan có chức năng cấp giấy phép nhập khẩu cho máy móc, thiết bị nhập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Do vậy, đề nghị Doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với Bộ Thương mại để được trả lời. Cơ quan Hải quan sẽ làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa khi lô hàng có giấy phép của Bộ Thương mại.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản