326544

Công văn 4141/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

326544
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4141/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4141/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 21/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4141/LĐTBXH-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 21/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4141/LĐTBXH-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các địa phương, đơn vị, công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành từng bước được nâng cao, phong trào thi đua được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Phát động phong trào thi đua còn mang tính hình thức, khen thưởng và đề nghị khen thưởng còn tràn lan, tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở có nơi còn ở mức cao, không sát với thực tế, khen thưởng chưa có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Việc xét khen thưởng vẫn theo hướng cộng dồn thành tích chưa chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đin hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Việc đánh giá khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp còn ít. Báo cáo thành tích không đúng quy định, khó đối chiếu tiêu chuẩn theo Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; hồ sơ khen thưởng gửi muộn gây khó khăn cho việc lập hồ sơ đề nghị Hội đồng xét khen thưởng (cá biệt, còn có đơn vị công nhận danh hiệu thi đua không đúng thẩm quyền).

Đtừng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Ngành và chuẩn bị cho việc đánh giá tổng kết công tác năm 2016, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và thực hiện tốt một số các nội dung sau đây:

1. Các địa phương, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ và địa phương giao, kết quả các phong trào thi đua năm 2016 tiến hành bình xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Trong quá trình xem xét, cần bám sát đúng tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Ngành, trong đó cần chú ý đến một số điểm sau:

- Danh hiệu Cờ thi đua của Bộ được tặng cho các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong cụm, khối thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ, dẫn đầu các phong trào thi đua do Bộ phát động, có nhân tố mới, mô hình mới để các địa phương, đơn vị khác học tập.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng cho các cá nhân tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, trong năm 2016 có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được Hội đng sáng kiến, Hội đồng khoa học của đơn vị công nhận. Tỷ lệ cá nhân được công nhận không vượt quá 15% tng scá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị, nêu số dư quá bán được bầu thêm một người.

- Bằng khen Bộ được xét tặng cho:

+ Những tập thể tiêu biểu trong số các tập thể có hai năm liên tục (2015 - 2016) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và chưa được tặng Bằng khen cấp bộ, tỉnh, tỷ lệ đề nghị khen thưởng tập thể nhỏ tối đa không quá 15% số lượng tập thể.

+ Những cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân có hai năm liên tục (2015 - 2016) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và chưa được tặng Bằng khen cấp Bộ, tỉnh, tỷ lệ đề nghị khen thưởng tối đa không quá 10% số cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, nếu số dư quá bán được đề nghị thêm một người, chú ý quan tâm đến người lao động trực tiếp và các cá nhân nghỉ hưu trong năm 2017.

+ Đối với Thủ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện theo khoản 2 Điều 25 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH, cụ thể: Trong biên bản bình xét thi đua của đơn vị phải thể hiện những đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý, điều hành của cá nhân đồng chí Thủ trưởng tại đơn vị, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà Hội đồng cơ sở thống nhất đề nghị Hội đồng Bộ xét, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Đối với cá nhân các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc thực hiện đúng tiêu chuẩn quy định tại khoản b, điểm 1 Điều 17 về Huân chương Lao động hạng Ba và khoản c, điểm 1, Điều 23 về Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có quá trình cống hiến, chuẩn bị nghỉ hưu thực hiện theo Công văn số 750/LĐTBXH-VP ngày 11/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 gồm có: Tờ trình, Biên bản, Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, bảng tổng hợp các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bảng tự chấm điểm thi đua năm 2016 i với tập thể Sở, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ).

Báo cáo thành tích theo biểu mẫu số 01, mẫu s02 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ có xác nhận của các cá nhân có thẩm quyền (Thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị phải nổi bật, phù hợp với hình thức khen thưởng đề nghị; Các hình thức đã được khen thưởng ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng quyết định khen thưởng; Danh sách đề nghị công nhận, khen thưởng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; Tài liệu trong hồ sơ phải được sp xếp theo thứ tự: Tờ trình, danh sách trích ngang, văn bản hiệp y (nếu có), biên bản, báo cáo thành tích của từng tập thể cá nhân...).

Hồ sơ khen thưởng đối với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 05/12/2016 (theo dấu bưu điện). Bản mềm báo cáo cáo tổng kết công tác năm 2016, bảng tổng hợp các chỉ tiêu nhiệm vụ gửi qua hộp thư điện tử, địa chỉ: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn để tổng hợp, báo cáo.

Hồ sơ khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể nhỏ thuộc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 30/01/2017 (theo dấu bưu điện).

Bộ không xét khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể: Không đăng ký giao ước; hồ sơ khen thưởng không đảm bảo hoặc gửi sau thời hạn quy định nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, điện thoại 04 3 8243 992 hoặc 04 3 8269 552) để cùng phối hợp, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành;
- Lưu: VT, P.TĐ-KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản