Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4132/TCT-DNNN
V/v: Thuế TNDN bổ sung năm 2003.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả Lời Công Văn Số 1593 CT/TTr ngày 12/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung năm 2003 của Công ty sách - thiết bị trường học tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nam Định: Khi thực hiện kiểm tra quyết toán thuế năm 2003 tại Công ty sách - thiết bị trường học Nam Định thì thu nhập òcn lại sau khi tính thuế TNDN với mức thuế suất 32% lớn hơn 20% vốn chủ sở hữu nên Công ty thuộc diện phải nộp thuế TNDN bổ sung. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện chi khuyến mại cho khách hàng vượt mức khống chế quy định tại Điểm 11 muc  III phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính và hạch toán khoản chi này vào lợi nhuận sau thuế, không còn nguồn để nộp thuế TNDN bổ sung. Số liệu này đã được Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2004 chấp nhận và đưa vào giá trị doanh ghiệp để cổ phần hóa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã có Quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/12/2004 chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty sách - thiết bị trường học Nam Định thành Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Nam Định.

Xét tình hình thực tế Công ty đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế đồng ý khoản chi khuyến mại cho khách hàng năm 2003 vượt quá mức khống chế theo quy định được trừ vào lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 32%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty sách - thiết bị trường học tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản