Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4012/TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu đường thô.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty TM & DV Hachimex
 

Trả lời công văn số 295/CV ngày 17/09/2005 của Công ty TM & DV Hachimex đề nghị cho làm thủ tục nhập khẩu 5.090 tấn đường thô theo công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 của Bộ Thương mại (trong khi Công ty đang bị cưỡng chế do nợ thuế tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào công văn số 1338/TTg-KTTH ngày 08/09/2005 về việc điều hành nhập khẩu phân bón và đường, Bộ Thương mại đã có công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 về việc tiêu thụ đường trong nước đồng ý để Công ty TM & DV Hachimex được tiêu thụ nội địa 5.090 tấn đường thô nhập khẩu kinh doanh tạm nhập tái xuất theo công văn số 0751/TM-XNK ngày 10/08/2005 của Bộ Thương mại.

Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty TM & DV Hachimex làm thủ tục nhập khẩu số đường thô nói trên theo công văn số 0845/TM-XNK ngày 14/09/2005 của Bộ Thương mại với điều kiện:

- Công ty phải nộp đủ thuế của số đường thô trước khi giải phóng hàng.

- Sau mỗi lần mở Tờ khai nhập khẩu đường thô, Công ty phải nộp một phần số thuế nợ đọng. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty xác định số thuế nợ đọng phải nộp trong từng lần.

- Công ty có cam kết bằng văn bản nộp hết số thuế còn nợ của Công ty.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết làm thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TM & DV Hachimex, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản