Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3983/TCHQ-KTTT
V/v: Báo cáo thanh khoản tờ khai NSXXK.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty sản xuất và thương mại Thái Hòa
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1142/HQHN-NV ngày 04/8/2005 của Cục Hải quan Hà Nội báo cáo về tình hình nợ thuế của Công ty Thái Hòa và công văn số 05-61/TH ngày 23/5/2005 của Công ty SX & TM Thái Hòa về việc đề nghị không phạt chậm nộp thuế hàng nhập khẩu nguyên liệu SXXK đã thực xuất ngoài thời hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội và kiến nghị của doanh nghiệp, hiện tại trong số 43 tờ khai NSXXK có phát sinh phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Lào Cai, mới chỉ có 10 tờ khai có tờ khai xuất tương ứng và đã được thanh khoản. Các tờ khai còn lại chưa thanh khoản và vẫn còn nợ thuế do xuất ngoài thời hạn 275 ngày. Đồng thời Công ty vẫn còn nợ thuế của các lô hàng NSXXK từ năm 1999 đến năm 2002. Tổng nợ 33.787.016.340 đồng. Đây là số nợ thuế phát sinh do Công ty chưa hoàn tất hồ sơ để thanh khoản tờ khai.

Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các khoản nợ thuế, nợ phạt của Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1- Cục Hải quan Lào Cai báo cáo tình hình thanh khoản 43 tờ khai SXXK có phát sinh phạt chậm nộp của Công ty, thực tế có bao nhiêu tờ khai đã thực xuất khẩu và thanh khoản, bao nhiêu tờ khai đã thực xuất khẩu nhưng chưa thanh khoản.

2- Cục Hải quan TP. Hà Nội và Công ty khẩn trương phối hợp xử lý dứt điểm các tờ khai NSXXK đang còn nợ thuế, nếu có vướng mắc phải báo cáo Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính để xử lý kịp thời, không để nợ tồn đọng kéo dài.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản