Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3758/TCT-PCCS
V/v: chứng từ hạch toán

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty thực phẩm J.K.Lim (Việt Nam) TNHH
Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 082/JKL/2005 ngày 09/09/2005 của Công ty thực phẩm J.K.Lim (Việt nam) TNHH về việc chứng từ hạch toán; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Hóa đơn giao dịch mua bán với Công ty TNHH Metro Cash&Carry Việt nam:

Tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; quy định: “1. Hình thức hóa đơn: Hình thức hóa đơn phải phù hợp với các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

- Hóa đơn được in thành mẫu: hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành để bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng; hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in theo quy định.

- Các loại tem, vé, thẻ in sẳn mệnh giá.

3- Nội dung hóa đơn phải đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán;…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Metro Cash & carry Việt nam xuất hóa đơn do Công ty tự in đã đăng ký mẫu hóa đơn và được cơ quan thuế chấp nhận theo quy định tại điểm 2 mục IV và điểm 2 mục V phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC và nội dung hóa đơn đảm bảo đủ các tiêu chí nêu trên thì hóa đơn đó là hóa đơn hợp pháp.

2. Về chứng từ thu thuế GTGT bằng uỷ nhiệm chi: ngày 16/8/2005 Tổng cục Thuế đã có phiếu chuyển số 458/PC-TCT chuyển hồ sơ để Cục thuế tỉnh Tây ninh trả lời theo đúng thẩm quyền. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Tây ninh để được trả lời cụ thể. Trường hợp vẫn còn vướng mắc mà Cục thuế tỉnh Tây ninh trả lời chưa thỏa đáng thì Công ty phản ánh về Tổng cục để giải quyết.

3. Về chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu: ngày 31/8/2005 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2988/TCT-PCCS (sao gửi kèm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty thực phẩm J.K.Lim (Việt nam) TNHH được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tây ninh;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản