125205

Công văn 3712/VPCP-KGVX về tiếp tục thực hiện cơ chế Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010 từ đầu năm 2011 cho đến khi xây dựng xong cơ chế mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

125205
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3712/VPCP-KGVX về tiếp tục thực hiện cơ chế Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010 từ đầu năm 2011 cho đến khi xây dựng xong cơ chế mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3712/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3712/VPCP-KGVX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:3712/VPCP-KGVX
V/v tiếp tục thực hiện cơ chế CT HĐQG về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và CT XTDLQG giai đoạn 2009 - 2010 từ đầu năm 2011 cho đến khi xây dựng xong cơ chế mới

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Phước.
- Công ty ABC.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 613/BVHTTDL-KHTC ngày 8 tháng 3 năm 2011) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4851/BTC-TCDN ngày 14 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2270/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 4 năm 2011) về việc cho phép được tiếp tục thực hiện các cơ chế của Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và cơ chế của Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010 để giải ngân kinh phí hỗ trợ các Chương trình này năm 2011 cho đến khi có cơ chế mới thay thế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Cho phép tiếp tục thực hiện các cơ chế của Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và cơ chế của Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010 để giải ngân kinh phí hỗ trợ các Chương trình này năm 2011 cho đến khi ban hành cơ chế mới như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ chương trình quốc gia chung phát triển du lịch cho giai đoạn 2011 - 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6783/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2010 và công văn số 7014/VPCP-KTTH ngày 4 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản