Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3707/TCT-DNK
V/v: hạch toán thù lao trả hợp tác viên và lập hoá đơn bán hàng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần Sinh Lợi
(298A Nguyễn Tất Thành – Phường 13 - Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh)
 

Trả Lời Công Văn Số 01/08/Cv Ngày 02/8/2005 Của Công Ty Hỏi Về Việc hạch toán thù lao trả hợp tác viên vào doanh thu và lập hóa đơn bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 24/8/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, đề nghị Công ty nghiên cứu Nghị định trên để xem xét hoạt động kinh doanh của Công ty có thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này hay không. Trường hợp hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định thì Công ty phải thực hiện đúng các quy định về đăng ký để được phép hoạt động bán hàng theo hình thức đa cấp. Nếu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì chính sách thuế liên quan đến khoản thù lao trả hợp tác viên và việc lập hóa đơn bán hàng được thực hiện như sau:

1/ Về việc hạch toán thù lao trả hợp tác viên vào doanh thu

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại được giảm trừ trên doanh thu bán hàng.

Tuy nhiên khoản thù lao trả hợp tác viên của Công ty (theo công văn của Công ty biến động từ 28,57% đến 83,33% so doanh số) không được coi là khoản chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng bán. Do dó khoản thù lao này không được giảm trừ trên doanh thu bán hàng.

Khi xuất hóa đơn bán hàng cho các hợp tác viên, Công ty ghi giá bán trên hóa đơn là giá chưa trừ thù lao phải trả cho hợp tác viên (giá bán cho hợp tác viên bằng giá bán đến tay người tiêu dùng cuối cùng).

Khoản thù lào trả cho hợp tác viên được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty, khi chi trả thù lao, Công ty phải lập chứng từ chi theo đúng quy định và thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các hợp tác viên theo hướng dẫn tại công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính.

2/ Về việc lập hóa đơn bán hàng

Xét đặc thù hoạt động bán hàng của Công ty và để thuận tiện cho công tác quản lý, Tổng cục Thuế đồng ý cho Công ty lập hóa đơn bán hàng theo từng nhóm, tổ, đội mua hàng, Công ty phải lập bảng kê theo hướng dẫn tại công văn số 4610 TCT/NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng cục Thuế (bản photocopy kèm theo)

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP. HCM;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản