Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3685/TCT-PCCS
V/v: xử lý vi phạm về hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20063/CT-AC của Cục thuế thành phố Hà Nội về đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Cục thuế và công văn số 1411/CCT-QLDN1 ngày 8/8/2005 của Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng thì trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Cường Thịnh đã phát hiện 22 hóa đơn GTGT đầu vào ghi sai ngày tháng so với liên 1 (theo giải trình là do Công ty tự sửa chữa, tẩy xóa liên 2 để khớp với chứng từ xuất hàng); đồng thời khi xuất bán hàng xuất khẩu, Công ty ghi lùi ngày trên hóa đơn so với ngày thực tế xuất bán hàng.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 30/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn; Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và các quy định hiện hành khác thì cơ quan thuế xem xét xử lý đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH Cường Thịnh như sau:

1- Xử phạt hành vi sửa chữa, tẩy xóa hóa đơn đầu vào theo quy định tại điểm 6, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

2- Xử phạt hành vi ghi lùi ngày hóa đơn so với ngày xuất bán hàng theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

3- Đối với số hóa đơn vi phạm nêu trên không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT cũng như không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn nêu trên dẫn đến trốn thuế thì bị truy thu đủ số thuế trốn và bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng;
- Lưu: VT, PCCS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản