Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3629/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 


Kính gửi : Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Về nội dung kiến nghị nêu tại Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về lĩnh vực Thuế và Hải quan năm 2005 (không nêu rõ tên doanh nghiệp),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Thông tư số 05/2005/TT-BTC, thuế TNDN của hãng hàng không nước ngoài: Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu chịu thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế.

Theo công thức này số thuế TNDN phải nộp của hoạt động vận tải hàng không do tiền cước vận chuyển là số rất lớn. Đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu điều chỉnh đảm bảo tính khoa học, hợp lý và khả thi.

2. Số thuế TNDN phải nộp của hãng hàng không nước ngoài theo cách tính của Tổng cục Thuế thực sự còn lớn hơn nhiều so với lợi nhuận của các doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận được hưởng nếu nộp thuế TNDN hộ cho các Nhà thầu nước ngoài các doanh nghiệp làm dịch giao nhận Việt Nam sẽ rất khó khăn.

Hiện nay các hãng hàng không nước ngoài có tổ chức các đại lý bán vận chuyển tại VN đều có văn phòng đại diện hãng hàng không tại VN để thu được thuế nhà thầu ngành Thuế phải quản lý được tận gốc là các văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài thay vì ấn định áp đặt lên các DN VN phải nộp thay.

Trả lời: về vấn đề này hiện nay Tổng cục Thuế đang nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính để có hướng dẫn bổ sung về việc nộp thuế đối với Nhà thầu nước ngoài. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin cụ thể hơn để Bộ Tài chính có căn cứ hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản