Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3581/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

Tổng công ty Muối
(Số 7 – Hàng gà – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Trả lời công văn số 397CV/TCTM-TCKT ngày 24/7/2005 của Tổng công ty Muối về việc giải đáp xin hoàn thuế đối với mặt hàng bao bì nhập khẩu để đóng gói sản phẩm muối xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu: trường hợp Công ty Muối Bạc Liêu mở tờ khai nhập kinh doanh số 2751/NK/NKD/KV4 ngày 18/02/05 và tờ khai số 2287/PMD ngày 16/02/05 để nhập khẩu bao PP đựng muối phải chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) là đúng quy định.

2. Theo quy định tại Điểm 1.6.2.2, Mục 1, phần E Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì trường hợp công ty Muối Bạc Liêu nhập khẩu bao PP đựng muối, đã nộp thuế nhập khẩu và đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì được xét hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu bao bì đóng gói.

Trường hợp Công ty đã nộp thuế GTGT bao bì nhập khẩu, đã xuất khẩu sản phẩm thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại công văn số 5249/TC-CST ngay 09/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu.

3. Trường hợp Công ty Muối Bạc Liêu thực hiện xuất khẩu muối đi Nhật Bản theo hợp đồng mua bán trong đó có thỏa thuận bên mua cung cấp bao bì cho công ty để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, về lâu dài, Công ty có thể đăng ký mở tờ khai nhập khẩu bao bì theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu để được hưởng chính sách ưu đãi về thời hạn nộp thuế và được xét hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 87/2004/TT-BTC nêu trên và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Muối biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản