Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3534/TCT-DNNN
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Tổng công ty du lịch Sài Gòn
(23 Lê Lợi - Quận 1 – Tp.HCM)

Câu hỏi số 17:

1. Khu du lịch rừng Madagouil là đơn vị phụ thuộc TCTy Du lịch Sài Gòn, kê khai và nộp thuế GTGT tại huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng. Trong quá trình chuyển đổi sở hữu có phát sinh chi phí của công trình XDCB, khu du lịch rừng Madagouil kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào (hóa đơn mang MST mới của công ty cổ phần). Đội kiểm tra Cục thuế tỉnh Lâm Đồng không chấp nhận khoản khấu trừ này và yêu cầu công ty cổ phần phải nộp thuế bổ sung. Theo ý kiến của chúng tôi, khoản thuế đầu vào này phải được kê khai khấu trừ tại Lâm Đồng, giai đoạn chuyển đổi sở hữu cũng là bước quá độ thực chất vốn và tài sản trong giai đoạn này cũng là của công ty cổ phần. Như vậy chúng tôi phải xử lý như thế nào. Xin Tổng cục Thuế giải đáp.

2. Một công ty TNHH có số lỗ luỹ kế chuyển sang công ty cổ phần. Khoản lỗ này có được trực tiếp chuyển lỗ qua các năm tiếp theo theo nguyên tắc chuyển lỗ không? (vì công ty cổ phần phải thừa kế toàn bộ vốn và tài sản của công ty TNHH).

Trả lời:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Về nguyên tắc, hóa đơn GTGT ghi mã số thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh nào thì cơ sở sản xuất kinh doanh đó được khấu trừ. Trường hợp hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc xây dựng Khu du lịch rừng Madagouil mang mã số thuế mới của Công ty cổ phần nhưng Khu du lịch Madagouil không thuộc sở hữu của Công ty cổ phần thì Công ty cổ phần không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn này. Khi Khu du lịch rừng Madagouil đã được chuyển đổi sở hữu sang Công ty cổ phần thì Công ty cổ phần sẽ được hoàn thuế GTGT đối với những hóa đơn này.

2. Căn cứ quy định tại Luật thuế TNDN và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

Cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu. Nếu trong quá trình chuyển đổi, số lỗ lũy kế chưa được xử lý thì khoản lỗ này tiếp tục được chuyển lỗ qua các năm tiếp theo theo nguyên tắc chuyển lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Du lịch Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT, DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản