Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3530/VPCP-HC
V/v tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Quyết định số: 828/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Năm nay là năm chẵn, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ngày truyền thống của Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, do vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đ/c Chánh Văn phòng báo cáo lãnh đạo cơ quan quán triệt chủ trương tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước năm 2005 gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng, kết hợp giáo dục truyền thống của Văn phòng với động viên phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung một số việc cụ thể.

1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Văn phòng, trong đó cần chú trọng đến công tác; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn phòng;...

2. Tuyên truyền giáo dục truyền thống có thể thực hiện theo đề cương sau:

- Truyền thống chung của văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước;

- Truyền thống của cơ quan (từ ngày thành lập đến nay, trong đó đánh giá những thành tích đã đạt được, những khuyết điểm cần khắc phục,...);

- Phương hướng công tác thời gian tới của cơ quan, phát huy truyền thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

3. Về hình thức khen thưởng, biểu dương đối với cán bộ làm công tác văn phòng có 2 loại:

- Việc xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

- Các hình thức khen thương khác (Bằng khen và Huân, Huy chương) vẫn tiến hành bình thường theo Luật thi đua khen thưởng.

4. Về thời gian: Văn phòng Chính phủ dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ, truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước và đón nhận Huân chương Sao vàng vào ngày thứ tư, 24 tháng 8 năm 2005 có mời Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự, do vậy, các đồng chí cần xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cơ quan không trùng với ngày Văn phòng Chính phủ tổ chức.

5. Trên tinh thần chung đã hướng dẫn trên, Chánh Văn phòng các Bộ và các tỉnh hướng dẫn việc tổ chức ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước cho cấp dưới và các đơn vị trực thuộc./.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- BTCN Đoàn Mạnh Giao (để b/c);
- Phó CN Nguyễn Công Sự,
Nguyễn Văn Lâm (để b/c);
- Vụ TCCB; ĐP; IV, Cục QT-TV,
TTBC;
- Lưu: VT, HC (3), Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản