454267

Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

454267
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3504/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 23/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3504/BVHTTDL-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 23/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3504/BVHTTDL-PC
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Liên đoàn, hiệp hội, hội ở Trung ương thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi tắt là Kết luận số 80-KL/TW), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, các liên đoàn, hiệp hội, hội ở Trung ương thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; ban hành hoặc phối hợp với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận; tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực do mình quản lý tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp; nội dung PBGDPL cần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, chú trọng các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, hoặc cần định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, triển khai PBGDPL trên cổng/trang thông tin điện tử và thiết bị di động; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội, từng nhóm đối tượng, địa bàn theo phương châm lấy người dân là trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

3. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm:

- Phát huy vai trò tổ chức pháp chế, phòng có chức năng pháp chế tham mưu, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, đề xuất nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL.

- Các cơ quan báo chí, xuất bản làm hạt nhân trong công tác PBGDPL qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật, phổ biến áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân; tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng đảm bảo an ninh, tiết kiệm, hiệu quả

- Các đơn vị nghệ thuật, thiết chế văn hóa-thể thao, cơ quan, liên đoàn, hiệp hội, hội đoàn thể lồng ghép PBGDPL tại các chương trình, hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với thực tế cơ sở; phát huy các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật có chủ đề, nội dung PBGDPL với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; lồng ghép PBGDPL trong các sinh hoạt văn hóa dân gian, nghi lễ, tôn trọng phong tục tập quán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

4. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

5. Quan tâm, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL.

6. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành; phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình. Xác định kết quả công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

7. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 theo Quyết định số 4696/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, các liên đoàn, hiệp hội, hội ở Trung ương thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả trong báo cáo về công tác PBGDPL hằng năm gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2020

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế, liên hệ: chuyên viên Ngô Thị Thơm, điện thoại: 024. 39438231/máy lẻ 164, di động: 0912663335) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, NTS.270.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản