Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3493TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng
dung dịch tiêm truyền

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/HQBĐ-NV ngày 5/1/2005 của Cục Hải quan Bình Định đề nghị giải quyết vướng mắc về việc phân loại áp mã đối với 05 mặt hàng “dung dịch tiêm truyền”, thuộc các tờ khai hải quan khác nhau. Sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Căn cứ chú giải chi tiết nhóm 3004, phân nhóm 3004.50 và phân nhóm 3004.90, căn cứ theo xác nhận của Cục quản lý Dược đối với 05 loại dịch truyền đề cập trên và tham khảo tài liệu chuyên ngành Dược, toa thuốc và công dụng của các loại thuốc đó, thì:

1. Mặt hàng Dung dịch tiêm truyền Aminol-S INJ, thành phần hoạt chất chính gồm các axit amin, được phân loại vào nhóm 3004, mã số chi tiết 3004.90.29.

2. Mặt hàng Dung dịch tiêm truyền Aminol-V, thành phần hoạt chất chính gồm: các axit amin, chất điện giải và các vitamin, được phân loại vào nhóm 3004, mã số chi tiết: 3004.50.79.

3. Mặt hàng Dung dịch tiêm truyền Lactated Ringers, thành phần hoạt chất chính gồm có: Natri Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Sodium Lactate, được phân loại vào nhóm 3004, mã số chi tiết 3004.90.29.

4. Mặt hàng Dung dịch tiêm truyền HARTMANN DEX injection, thành phần hoạt chất chính gồm có: Dextrose, Sodium Chloride, Potassium Choloride, Calcium Chloride, Sodium Lactate solution, được phân loại vào nhóm 3004, mã số chi tiết: 3004.90.29.

5. Mặt hàng Dung dịch tiêm truyền BLUPLEX INJ, thành phần hoạt chất chính gồm có: Dextrose Monohydrate và các vitamin, được phân loại vào nhóm 3004, mã số chi tiết: 3004.50.79.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Bình Định kiểm tra lại việc phân loại áp mã các mặt hàng trên. Nếu phân loại không đúng theo hướng dẫn thì thực hiện truy thu, truy hoàn theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời lưu ý Cục hải quan Bình Định thực hiện đúng chỉ đạo tại công văn số 6120/TCHQ/GSQL ngày 16/12/2003 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

 


 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


 
 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản