400537

Công văn 3457/BKHCN-ĐTG năm 2018 về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

400537
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3457/BKHCN-ĐTG năm 2018 về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3457/BKHCN-ĐTG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3457/BKHCN-ĐTG
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/10/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/BKHCN-ĐTG
V/v đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 9821/VPCP-ĐMDN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và trả lời kiến nghị của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tin nêu trong nội dung kiến nghị, từ năm 2013 đến năm 2017, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với Công ty Ajinomoto Nhật Bản, như vậy, căn cứ để các bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên là Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. Trong trường hợp này, những hợp đồng chuyển giao công nghệ mà Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết với Công ty Ajinomoto Nhật Bản trước thời điểm Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2018) vẫn tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006.

Trong trường hợp các bên có nhu cầu đăng ký những hợp đồng chuyển giao công nghệ ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Trên đây là giải đáp của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của Quý Công ty về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b.cáo);

- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản