Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3449/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý miễn thuế NK hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 

 

  Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
 - Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam - Singapore
  (Km 13 QL 13, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 84/CV-TT, 85/CV-TT và 86/CV-TT ngày 22.7.2005 của Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên Việt Nam - Singapore về việc giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng viện trợ phục vụ đào tạo do Chính phủ Singapore hỗ trợ Chính phủ Việt Nam của Trung tâm đã làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, mục I, phần D thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22.12.1998 của Bộ Tài chính thì Hàng viện trợ không hoàn lại theo Dự án viện trợ hoặc Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức của nước ngoài hoặc văn bản thỏa thuận viện trợ hoặc thông báo viện trợ được miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Cục Hải quan địa phương.

Trường hợp của Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam - Singapore theo trình bày tại các công văn kể trên là đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng viện trợ phục vụ đào tạo của Chính phủ Singapore hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam - Singapore. Do đó, để việc xử lý đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng viện trợ nhập khẩu của Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam - Singapore báo cáo quá trình đã giải quyết đối với trường hợp này. Trường hợp kết luận không đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu phải có công văn thông báo rõ lý do cho Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam - Singapore biết. Trường hợp qua kiểm tra kết luận hồ sơ không đủ điều kiện miễn thuế nhưng có yếu tố khách quan thì báo cáo Tổng cục, đề xuất hướng giải quyết (nêu rõ lý do giải quyết) và gửi kèm toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cục nghiên cứu báo cáo Bộ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam - Singapore liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, KTTT (3b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình AnVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản