Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 33/BGTVT-TCCB năm 2013 rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 33/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 03/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/BGTVT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 03/01/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/BGTVT-TCCB
V/v rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI); căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 12/12/2012 của Bộ Chính trị, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2016 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 của Bộ như sau:

A. YÊU CẦU CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

1. Rà soát, điều chỉnh nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 đối với các chức danh Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tại các quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước (doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên) thuộc Bộ Giao thông vận tải.

2. Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 cho các chức danh Lãnh đạo Bộ và các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

3. Xây dựng quy hoạch tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị đã phân cấp cho đơn vị quản lý.

II. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Yêu cầu chung:

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch đế có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng đơn vị.

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị:

- Để quy hoạch cán bộ sát với thực tế và có tính khả thi, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch (trình độ, ngành nghề, lĩnh vực công tác, đội tuổi, nam, nữ, dân tộc...); phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch.

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị cấp dưới với đơn vị cấp trên.

2. Đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:

a) Nội dung đánh giá:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành của chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân...

- Năng lực thực tiễn: Kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, đơn vị công tác.

- Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

- Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

- Chiều hướng, triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

b) Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cán bộ:

- Người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ;

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi cán bộ công tác (phải tham khảo ý kiến của chi ủy nới cán bộ cư trú về bản thân và gia đình cán bộ).

- Cấp có thẩm quyền quy hoạch cán bộ xem xét đánh giá, kết luận.

Kết luận về đánh giá cán bộ được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể Ban Cán sự đảng, ban thường vụ, tập thể lãnh đạo đơn vị. Cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ quyết định hình thức công khai đánh giá đối với cán bộ.

Kết quả đánh giá cán bộ hàng năm (không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét) được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch; trường hợp cán bộ có vấn đề mới phát sinh thì đánh giá, kết luận bổ sung.

3. Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm “mở ” và “động”:

a) Quy hoạch “mở”:

- Một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ không khép kín trong từng đơn vị mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả cán bộ công tác ở đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm được chức danh quy hoạch của đơn vị.

- Đối với cán bộ có trong quy hoạch ở nới khác, được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch của đơn vị mình, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Phòng, Ban Tổ chức cán bộ...) cần liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch xem xét đưa vào quy hoạch, thông báo cho đơn vị nơi cán bộ đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (kể cả nơi cán bộ đang công tác và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch).

Cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới.

b) Quy hoạch “động”:

Quy hoạch luôn phải được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

4. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự:

- Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu hoặc khi đến kỳ đại hội đảng, bầu cử Quốc hội... Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên

- Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch, do vậy, ở thời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch.

- Các tiêu chuẩn về kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, tiêu chuẩn về độ tuổi, về trình độ đào tạo quy định trong Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) không phải là tiêu chuẩn để quy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Về quy hoạch đối với cán bộ đương chức:

- Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm vào chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục tái cử, tái bổ nhiệm thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khoá mới.

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A hiện là Thứ trưởng nhiệm kỳ 2011 - 2016, thì trong các đợt giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo hoặc rà soát, bổ sung quy hoạch trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ không đưa đồng chí Nguyễn Văn A vào quy hoạch chức danh Thứ trưởng; nếu đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và triển vọng làm Bộ trưởng thì đưa đồng chí vào quy hoạch chức danh Bộ trưởng.

Như vậy, các đồng chí cán bộ đương nhiệm ở các đơn vị nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được quy hoạch lên cao hơn mới đưa vào danh sách quy hoạch cao hơn của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ mới. Những đồng chí cấp trưởng đương nhiệm sẽ không đưa vào danh sách quy hoạch của đơn vị; các đồng chí này nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được quy hoạch lên các chức vụ cao hơn ở Bộ, đơn vị khác.

- Đối với cán bộ đảm nhiệm chức danh có quy định một người không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nếu còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì cần xem xét đưa vào quy hoạch chức vụ khác hoặc bố trí giữ chức vụ đó ở đơn vị khác.

6. Về số lượng nguồn đưa vào quy hoạch:

- Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người cho 1 chức danh. Không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh.

- Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người (ví dụ chức danh cấp phó quy định có 3 người thì số lượng đưa vào quy hoạch không quá 12 người). Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch không dưới 15%.

7. Yêu cầu về độ tuổi:

- Cần đưa vào nguồn quy hoạch những cán bộ có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn   nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới; bảo đảm những đồng chí lần đầu bổ nhiệm, tham gia ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ (5 năm).

- Điều kiện chung về độ tuổi như sau:

+ Rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016: Các đồng chí có năm sinh từ 1958 trở lại đây đối với nam, từ 1963 trở lại đây đối với nữ.

+ Giới thiệu quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021: Các đồng chí có năm sinh từ 1961 trở lại đây đối với nam, từ 1966 trở lại đây đối với nữ.

- Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm hoặc ứng cử lần đầu vào chức danh quy hoạch thì không giữ lại trong danh sách quy hoạch.

- Duy trì nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch các cấp, giãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm. cấp thẩm quyền chỉ phê duyệt quy hoạch khi đáp ứng yêu cầu này.

8. Về việc thực hiện công khai trong công tác quy hoạch:

- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được công khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ của đơn vị.

- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong ban chấp hành đảng bộ, tập thể lãnh đạo và trưởng các đơn vị trực thuộc; đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết.

- Danh sách cán bộ đã được cấp trên phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức danh do cấp trên quản lý được gửi cho cấp dưới để thông báo cho ban chấp hành, tập thể lãnh đạo, đảng ủy cơ quan và cá nhân cán bộ trong diện quy hoạch biết.

III. CÁC CHỨC DANH QUY HOẠCH

1. Các chức danh Lãnh đạo Bộ thuộc diện Trung ương quản lý:

a) Bộ trưởng;

b) Thứ trưởng.

2. Các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý:

a) Khối Cơ quan Bộ: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban và tương đương;

b) Tổng Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng; Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ;

c) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải;

d) Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ;

đ) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;

e) Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông vận tải, Tạp chí Giao thông vận tải;

g) Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ;

h) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ có Hội đồng thành viên; Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ không có Hội đồng thành viên; Người đại diện tại các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trực thuộc Bộ.

i) Kế toán trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

k) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan giúp việc Bộ trưởng.

3. Các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

IV. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ:

a) Bộ Giao thông vận tải: cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ là Ban cán sự đảng Bộ Giáo thông vận tải (Ban Cán sự đảng Bộ).

b) Tại các đơn vị trực thuộc Bộ: Là Tập thể lãnh đạo với thành phần như sau:

- Tại các Cục có hệ thống tổ chức đảng thống nhất từ trên xuống dưới: Lãnh đạo Cục và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục.

- Tại Tổng cục, Cục không có hệ thống tổ chức đảng thống nhất từ trên xuống dưới: Lãnh đạo Tổng cục (Lãnh đạo Cục) và Bí thư Đảng ủy cơ quan.

- Tại các Vụ, Ban, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ: Lãnh đạo đơn vị và Bí thư Chi bộ (Bí thư Đảng ủy).

- Tại các đơn vị sự nghiệp: Lãnh đạo đơn vị và Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị.

- Tại các doanh nghiệp Nhà nước: Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc Công ty), Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó Giám đốc Công ty), Chủ tịch công đoàn Công ty.

2. Thẩm quyền quy hoạch được thể hiện thông qua các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng để đề xuất, báo cáo cấp trên phê duyệt nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện cấp trên quản lý tại đơn vị.

- Xây dựng và quyết định quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng quy hoạch.

B. QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO THUỘC DIỆN BỘ GTVT QUẢN LÝ

I. RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016

Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ tổng hợp tình hình cán bộ trong danh sách quy hoạch của đơn vị, trình tập thể lãnh đạo.

Tập thể lãnh đạo tổ chức họp, xem xét bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín thấp và bỏ phiếu quyết định:

- Phê duyệt lại danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý;

- Báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ phê duyệt lại danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý tại đơn vị.

(Đối với các đơn vị chưa xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 thì cần thực hiện đầy đủ bước theo hướng hướng dẫn tại mục II dưới đây).

II. XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

Trên cơ sở kết quả quy hoạch của cấp dưới, bộ phận tổ chức cán bộ tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, chủ động tham mưu, đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo đơn vị, báo cáo tập thể lãnh đạo đơn vị cho ý kiến trước khi đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ. Các thông tin cơ bản về cán bộ phải thống kê theo mẫu (phụ lục), kèm theo nhận xét đánh giá cán bộ.

1. Các bước xây dựng quy hoạch cán bộ tại đơn vị:

Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch:

a) Tổ chức hội nghị cán bộ để giới thiệu nguồn.

- Thành phần Hội nghị như sau:

+ Đối với Tổng cục, các Cục, các đơn vị sự nghiệp: cấp trưởng, cấp phó đơn vị; Ban Chấp hành Đảng bộ (hoặc Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan nếu đơn vị không có hệ thống Đảng thống nhất từ trên xuống dưới); cấp trưởng, cấp phó, bí thư cấp ủy đảng các tổ chức tham mưu giúp việc lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên cơ quan; Chuyên viên cao cấp và tương đương.

+ Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước: Ban chấp hành Đảng bộ cùng cấp; Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); Lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó, bí thư cấp ủy đảng các tổ chức tham mưu giúp việc lãnh đạo và đơn vị thành viên trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên cơ quan.

+ Đối với các Vụ và các đơn vị có quy mô nhỏ, không có đơn vị cơ sở trực thuộc (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tạp chí Giao thông vận tải ...): Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Văn phòng Bộ, Thanh Tra Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt như đối với Cục.

- Nội dung hội nghị: Lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị thuộc diện Bộ quản lý. (Tại hội nghị này không tổ chức lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Đối với các chức danh này, cấp có thẩm quyền xem xét kết quả quy hoạch ở cấp dưới và tham khảo ý kiến ban chấp hành đảng bộ cơ quan để xem xét, bỏ phiếu quyết định).

- Trình tự Hội nghị:

+ Lãnh đạo đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch vào các chức danh.

+ Bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh để cán bộ dự Hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch (nếu có) ngoài danh sách.

+ Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu; ban tổ chức tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu.

Đối với những đơn vị có nhiều đầu mối trực thuộc, trú đóng phân tán thì không nhất thiết tổ chức hội nghị, có thể tham khảo ý kiến qua thư, nhưng phải bảo đảm khách quan, bí mật thông tin giới thiệu (người tham gia bỏ phiếu giới thiệu gửi ý kiến của mình tới tập thể lãnh đạo trong phong bì do bộ phận tổ chức cán bộ chuẩn bị sẵn. Các phong bì phải được mở để kiểm phiếu cùng lúc).

b) Các thành viên lãnh đạo giới thiệu:

Bộ phận tổ chức, cán bộ gửi Phiếu giới thiệu và phong bì ghi sẵn tên người nhận (đồng chí Lãnh đạo cấp trưởng của đơn vị) tới từng đồng chí lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó đơn vị; Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty đề nghị phát hiện, giới thiệu:

- Người thay thế cương vị mình (2-3 người);

- Nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ quản lý tại đơn vị.

c) Tổng hợp kết quả giới thiệu:

Bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị tổng hợp kết quả giới thiệu theo tiêu chuẩn, tiêu chí, báo cáo tập thể lãnh đạo để thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự dự kiến đưa ra lấy ý kiến của ban chấp hành đảng bộ cơ quan.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến ban chấp hành đảng bộ cơ quan:

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ cơ quan thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý của đơn vị và các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Đối với cán bộ các đơn vị cơ sở trú đóng trên địa bàn xa, không sinh hoạt đảng ở đảng bộ cơ quan đơn vị thì tham khảo ý kiến của ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng có cán bộ công tác.

Bước 3: cấp cỏ thẩm quyền xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ.

Bộ phận tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả các bước đã tiến hành nêu trên, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ của đơn vị danh sách cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch để họp, thảo luận và ghi phiếu quyết định:

- Giới thiệu cán bộ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo đơn vị thuộc diện Bộ quản lý; báo cáo Ban cán sự đảng Bộ.

- Quyết định quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị theo phân cấp.

- Các đồng chí được trên 50% phiếu tán thành thi đưa vào danh sách quy hoạch.

- Số lượng, độ tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu nêu tại điểm 6, 7 mục II phần A của Hướng dẫn này. Quan tâm xem xét, có thể đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển chưa là đảng viên.

2. Xét duyệt quy hoạch cán bộ tại Bộ Giao thông vận tải:

a) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đối với danh sách giới thiệu quy hoạch cán bộ của các đơn vị mà tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ.

- Tổng hợp danh sách cán bộ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý do các đơn vị giới thiệu và do các thành viên Ban Cán sự đảng Bộ giới thiệu, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ.

b) Ban Cán sự đảng Bộ xét duyệt quy hoạch cán bộ:

- Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả các bước đã tiến hành nêu trên, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ danh sách giới thiệu quy hoạch cán bộ đối với các chức danh thuộc diện Bộ quản lý tại các đơn vị để xem xét, bỏ phiếu quyết định.

- Các đồng chí được trên 50% phiếu tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch, bảo đảm yêu cầu mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2 cán bộ dự nguồn; mỗi cán bộ có thể quy hoạch vào một số chức danh.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016:

Các đơn vị tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả trước 31/01/2013.

2. Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021:

Các đơn vị tổ chức xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 theo đầy đủ các bước, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước 31/3/2013 danh sách giới thiệu quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo đơn vị thuộc diện Bộ quản lý, bản nhận xét, đánh giá cán bộ (theo mẫu gửi kèm).

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tổng hợp kết quả rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trình Ban Cán sự đảng Bộ: Tháng 03/2013.

- Tổng hợp kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 tại các đơn vị; đề xuất danh sách nhân sự đưa vào nguồn quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trình Ban Cán sự đảng Bộ: Quý II năm 2013.

C. QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BỘ

I. Đối tượng và điều kiện lựa chọn cán bộ vào quy hoạch

1. Đối với quy hoạch Thứ trưởng: Giới thiệu từ các nguồn cán bộ sau đây:

- Đối tượng 1: Các đồng chí Lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và các tổ chức tương đương khác của Bộ; Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Các đồng chí này phải bảo đảm trong độ tuổi theo quy định, những đồng chí cấp phó cơ quan, đơn vị phải được quy hoạch vào chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Đối tượng 2: Các đồng chí Giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương. Các đồng chí này phải bảo đảm đến tháng 01/2016 còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên, được quy hoạch vào chức vụ người đứng đầu tỉnh, thành phố.

- Đối tượng 3: Cán bộ có phẩm chất, năng lực, có thành tích công tác nổi trội, qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực lãnh đạo, quản lý; là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người, trí thức, nhà khoa học ngành mũi nhọn, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng. Các đồng chí này phải có độ tuổi từ 45 trở xuống, được quy hoạch vào các chức danh thuộc Đối tượng 1.

2. Đối với quy hoạch Bộ trưởng: Giới thiệu từ các nguồn sau đây:

- Đối tượng 1: Các đồng chí Thứ trưởng trong độ tuổi theo quy định.

- Đối tượng 2: Các đồng chí thuộc Đối tượng 1, 2 quy định tại khoản 1 mục I phần C nêu trên. Các đồng chí này phải trong độ tuổi theo quy định, có uy tín và thành tích công tác nổi trội, đã giữ chức vụ ít nhất 2 năm, được quy hoạch vào chức vụ Thứ trưởng.

II. RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tổng hợp tình hình cán bộ trong danh sách quy hoạch Lãnh đạo Bộ giai đoạn 2011 - 2016 đã được Ban Tổ chức Trung ương xác nhận; báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ để giới thiệu bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch.

- Liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo nơi cán bộ được giới thiệu đang công tác để thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ được giới thiệu.

- Tổng hợp danh sách rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ.

2. Ban Cán sự đảng Bộ:

- Các đồng chí Thành viên Ban Cán sự đảng Bộ cho ý kiến về việc đưa ra khỏi quy hoạch các đồng chí không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc uy tín quá thấp; giới thiệu bổ sung các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển.

- Tổ chức họp và bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương xác nhận.

III. XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

Tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, tham mưu, đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng tại các đơn vị, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ cho ý kiến trước khi đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ.

2. Các bước tiến hành:

Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch:

a) Tổ chức hội nghị cán bộ để giới thiệu nguồn

- Thành phần Hội nghị: Ban Cán sự đảng Bộ; cấp trưởng, cấp phó Tổng cục, các Cục, Vụ trực thuộc Bộ và tương đương; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (phó Giám đốc), Bí thư cấp ủy các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ; bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc Bộ; Thường vụ Đảng ủy Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; Chuyên viên cao cấp và tương đương.

- Nội dung hội nghị: Lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ giai đoạn 2016 - 2021.

- Trình tự hội nghị:

+ Ban Cán sự đảng Bộ chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch vào các chức danh.

+ Vụ Tổ chức cán bộ phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh để cán bộ dự Hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.

+ Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu; ban tổ chức tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu.

Những cán bộ không có điều kiện dự Hội nghị sẽ gửi phiếu của mình đến Ban Cán sự đảng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trong phong bì do Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp sẵn. Các phong bì phải được mở để kiểm phiếu cùng lúc.

b) Các đồng chí Lãnh đạo Bộ giới thiệu:

Vụ Tổ chức cán bộ phát Phiếu giới thiệu kèm theo phong bì ghi sẵn tên người nhận (đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng - Bộ trưởng) đến từng đồng chí Lãnh đạo Bộ đề nghị phát hiện, giới thiệu:

- Người thay thế cương vị mình phụ trách (2-3 người);

- Nguồn quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Bộ:

c) Tổng hợp kết quả giới thiệu:

Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả giới thiệu, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ để thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải:

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải họp thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Bộ.

Đối với cán bộ các đơn vị cơ sở trú đóng trên địa bàn xa, không sinh hoạt đảng ở Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải thì tham khảo ý kiến của ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng có cán bộ công tác.

Bước 3: Ban Cán sự đảng Bộ xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ.

- Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả các bước đã tiến hành nêu trên, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ danh sách cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch để họp, thảo luận và ghi phiếu quyết định danh sách giới thiệu quy hoạch vào các chức danh Lãnh đạo Bộ, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

- Các đồng chí được trên 50% phiếu tán thành thì đưa vào danh sách giới thiệu.

- Số lượng, độ tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch phải bảo đảm đúng yêu cầu. Quan tâm xem xét, có thể đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển chưa là đảng viên.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016:

- Rà soát danh sách quy hoạch Lãnh đạo Bộ giai đoạn 2011 - 2016, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ trước 30/12/2012.

- Tổng hợp lại danh sách, trình Ban Cán sự đảng Bộ họp xét, bỏ phiếu quyết định và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trước 31/01/2013.

2. Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021:

- Tổng hợp danh sách cán bộ chủ chốt của Bộ, đề xuất danh sách nhân sự đưa vào nguồn quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ để xem xét trước 10/01/2013.

- Bước 1: Tổ chức Hội nghị cán bộ: Tháng 01/2013

- Bước 2: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ: Tháng 01/2013

- Bước 3: Ban Cán sự đảng Bộ bỏ phiếu quyết định: Tháng 01/2013.

Ban Cán sự đảng Bộ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương danh sách giới thiệu quy hoạch cán bộ các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ giai đoạn 2016 - 2021 trước 31/01/2013.

D. QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. ĐỊNH KỲ XÂY DỰNG, RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH

Vào đầu năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới với đầy đủ các bước theo quy trình đã hướng dẫn ở trên.

Trong những năm tiếp theo, Ban Cán sự đảng Bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, đưa vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những đồng chí uy tín quá thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. Khi rà soát quy hoạch không cần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu. Cấp có thẩm quyền bỏ phiếu quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch trước 31/01 của năm sau.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯÕNG, LUÂN CHUYỂN, BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁN BỘ THEO QUY HOẠCH.

Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch.

Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên nói chung phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới.

Khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh nào thì trước hết phải chọn những cán bộ được quy hoạch vào chức danh đó; trường hợp đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương.

Trong hồ sơ nhân sự đề nghị bổ nhiệm, cần nói rõ nhân sự có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm, nếu không có trong quy hoạch thì phải giải trình rõ lý do.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện Văn bản này.

Văn bản này thay thế Văn bản số 4654/BGTVT-TCCB ngày 09/7/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 và các quy định trước đây của Bộ Giao thông vận tải về công tác rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016 trái với nội dung hướng dẫn tại Văn bản này.

Căn cứ Văn bản này và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, các đơn vị xây dựng tiêu chí quy hoạch các chức danh lãnh đạo của đơn vị, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm đạt kết quả chính xác, có hiệu quả thiết thực.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thành viên BCS:
- VP BCS;
- Đảng ủy Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

1. Mẫu 1.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(ĐƠN VỊ...)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
CÁN BỘ ĐƯỢC GIỚI THIỆU QUY HOẠCH VÀO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO
GIAI ĐOẠN ………….

(Kèm theo Báo cáo số …………. ngày .... tháng ....năm ......... của ...)

I. HỌ TÊN: ....

Chức danh quy hoạch:

1. Trích ngang:

a. Ngày sinh:

b. Quê quán:

c. Đơn vị công tác hiện tại:

d. Chức vụ hiện tại:....

đ. Trình độ chuyên môn:

e. Lý luận chính trị:

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

3. Năng lực thực tiễn:

4. Uy tín:

5. Sức khỏe:

6. Chiều hướng, triển vọng phát triển:

II. HỌ TÊN: ....

Chức danh quy hoạch:

1. Trích ngang:

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Mẫu 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(ĐƠN VỊ...)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH GIỚI THIỆU QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO THUỘC DIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ
GIAI ĐOẠN ......

(Kèm theo Báo cáo số    ngày .... tháng .... năm   của ...)

TT

Họ tên

Ngày sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Kết quả giới thiệu

Biểu quyết của cấp quyết định

 

Nam

Nữ

Chuyên môn

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

CB chủ chốt

BCH Đảng bộ

Thành viên Lãnh đạo

 

Bậc ĐT

Chuyên ngành

 

TS:

TS:

TS:

TS:

 

   1

2

3

4

5

6

7

8a

8b

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Cấp trưởng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phó

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 7: Quê quán ghi đầy đủ theo thứ tự: xã - huyện - tỉnh.

- Cột 8a: Bậc đào tạo: ghi rõ: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học/Thạc sỹ/ Tiến sỹ/Tiến sỹ khoa học.

(nếu trùng chuyên ngành thì chỉ ghi bậc cao nhất).

Cột 9 :  Trình độ lý luận chính trị ghi rõ: Sơ Cấp/Trung cấp/Cao cấp...

Cột 10:  Trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp, Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ...

Cột 11:  Ghi rõ ngoại ngữ gì, trình độ A/B/C/cử nhân...

Cột 12:  Ghi rõ trình độ tin học văn phòng hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học ...

Cột 14-17: + Ghi rõ tổng số Tổng số phiếu (TS:).

+ Tại các cột ghi số lượng phiếu đồng ý giới thiệu.

 

3. Mẫu 3

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GTVT
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số:

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2013

 

DANH SÁCH GIỚI THIỆU QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN

(Kèm theo Báo cáo số ….. ngày …../….. ./2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Họ tên

Ngày sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Kết quả giới thiệu

Biểu quyết của BCS đảng Bộ GTVT

 

Nam

Nữ

Chuyên môn

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

CB chủ chốt Bộ GTVT

BCH Đảng bộ Bộ GTVT

Thành viên BCS

 

Bậc ĐT

Chuyên ngành

 

TS:

TS:

TS:

TS:

 

1

2

3

4

5

6

7

8a

8b

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Bộ trưởng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ trưởng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

- Cột 7 : Quê quán ghi đầy đủ theo thứ tự: xã - huyện - tỉnh.

- Cột 8a : Bậc đào tạo: ghi rõ: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học/Thạc sỹ/ Tiến sỹ/Tiến sỹ khoa học.

(nếu trùng chuyên ngành thì chỉ ghi bậc cao nhất).

- Cột 9 : Trình độ lý luận chính trị ghi rõ: Sơ Cấp/Trung cấp/Cao cấp...

- Cột 10: Trình độ quản lý nhà nước ghi rõ: Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp, Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ...

Cột 11: Ghi rõ ngoại ngữ gì, trình độ A/B/C/cử nhân...

Cột 12: Ghi rõ trình độ tin học văn phòng hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học ...

Cột 14 -17: + Ghi rõ tổng số Tổng số phiếu (TS:).

+ Tại các cột ghi số lượng phiếu đồng ý giới thiệu.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản