Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3294/LĐTBXH-TL
V/v: Tiêu chuẩn CMNV của TCTy cơ điện –Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2393/BNN-TCCB ngày 19/9/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi.

2/ Để bảo đảm đúng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung thêm vào tiêu chuẩn các chức danh ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính, chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp như sau:

a) Đối với ngạch chuyên viên chính bổ sung thêm: có đề tài hoặc công trình được áp dụng trong công tác quản lý hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh.

b) Đối với ngạch chuyên viên cao cấp bổ sung thêm:

- Qua đào tạo về quản lý kinh tế và tốt nghiệp Học viện hành chính Quốc gia ở ngạch cao cấp;

- Có công trình nghiên cứu được áp dụng trong công tác quản lý hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh hoặc phát triển ngành nghề được công nhận.

c) Đối với ngạch kỹ sư chính bổ sung thêm: Qua lớp bồi dưỡng về quản lý doanh nghiệp và trung cấp quản lý hành chính của Nhà nước.

d) Đối với ngạch kỹ sư cao cấp bổ sung thêm: Qua đào tạo về quản lý kinh tế và tốt nghiệp Học viện hành chính Quốc gia ở ngạch cao cấp.

3/ Việc tổ chức thi nâng ngạch của Tổng công ty phải căn cứ vào yêu cầu công việc quy định tại phần B, Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nói trên, tránh tình trạng nâng ngạch tràn lan.

4/ Thỏa thuận trên được thực hiện từ ngày 01/11/2005. Sau 2 năm thực hiện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện để hoàn thiện bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL(2).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản