Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3160/TCT-TS
V/v:miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ thuê đất sang giaođất có thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đối với trường hợp chuyển từ thuê đất sang giao đất (kể cả trường hợp thuê đất để thực hiện dự án theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước, sau đó chuyển sang hình thức giao đất theo qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Vấn đề này Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ qui định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 cua Chính phủ thì nguyên tắc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất qui định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với đất sử dụng cho các dự án đầu tư theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước nếu là trường hợp đất đó chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo qui định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên. Vì vậy, không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, kể cả với các trường hợp được thuê đất trước đây để thực hiện dự án đầu tư theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước nay chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao có thu tiền sử đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh theo đúng qui định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để biết và đề nghị chi đạo thực hiện);
- Lưu: VT ,TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản