Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3133/TCT-DNNN
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1140 CT/TT-HT ngày 4/8/2005 của Cục thuế tỉnh Nam Định về một số vấn đề vướng mắc khi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Số thuế GTGT đơn vị đề nghị được hoàn thấp hơn so với số lũy kế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ tháng cuối cùng của kỳ hoàn thuế.

Theo quy định tại Điểm 1.2d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa và gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức nước ngoài.

- Tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu.

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Theo quy định nêu trên thì 1 trong các điều kiện để hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào là số tiền khách hàng nước ngoài trả phải được thanh toán qua ngân hàng, vì vậy trường hợp khách hàng thanh toán thiếu so với số lượng hàng thực tế đã xuất khẩu thì đơn vị cũng được hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số tiền khách hàng nước ngoài đã thanh toán, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với số tiền khách hàng chưa thanh toán không được chuyển sang kỳ sau để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT (trừ trường hợp thanh toán trả chậm), khi nào có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì đơn vị lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc được khấu trừ.

2- Trường hợp doanh nghiệp lập hồ sơ hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu có đủ thủ tục nhưng chưa thanh toán hết tiền hàng, đơn vị có cam kết đến thời hạn sẽ xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho cơ quan Thuế, đến thời hạn cam kết cơ quan Thuế đã kiểm tra nhưng đơn vị chưa xuất trình đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ quan Thuế xử lý thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn tương ứng với số tiền mà phía nước ngoài chưa thanh toán và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản