10171

Công văn số 304/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc trả lời đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tại công văn số 7957/BGTVT-CGĐ ngày 15/12/2005

10171
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 304/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc trả lời đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tại công văn số 7957/BGTVT-CGĐ ngày 15/12/2005

Số hiệu: 304/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 304/BXD-GĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 27/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 304/BXD-GĐ
V/v: trả lời đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tại công văn số 7957/BGTVT-CGĐ ngày 15/12/2005
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Phúc đáp công văn số 7957/BGTVT-CGĐ ngày 15/12/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoả thuận cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng đồng ý thoả thuận để Bộ Giao thông vận tải in phôi và ký đóng dấu cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông theo mẫu kèm theo công văn này.

Hình thức, màu sắc, kích thước của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tuân thủ quy định của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Hàng năm, đề nghị Bộ Giao thông vận tải gửi thông báo kết quả cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông về Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT;
- Lưu VP, XL, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

  


MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Uỷ quyền cho Bộ Giao thông vận tải cấp
(Kèm theo công văn số 304  /BXD-GĐ ngày 27  tháng 02 năm 2006 của Bộ xây dựng)

BỘ XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ *

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang bìa 1 (màu đỏ)

 

Trang bìa 2 (màu trắng)

 

BỘ XÂY DỰNG

----------

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số chứng chỉ :         **/  A(B)       

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Số CMND (hoặc hộ chiếu):

  Ngày cấp:                            Nơi cấp:

  Quốc tịch:

 

 

Chứng chỉ này có giá trị:

từ ngày ..... tháng ..... năm.....

đến ngày ..... ngày ..... tháng ... năm .......

 

 

Trang 3 (màu trắng)

 

Trang 4 (màu trắng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Căn cứ công văn uỷ quyền số ..............  ngày

 ..........................  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 

CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ

 CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Cấp cho ông/bà:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Được hành nghề giám sát thi công xây dựng:

Loại công trình

 

     - Lĩnh vực chuyên môn giám sát

     Chứng chỉ này có giá trị trong phạm vi    ***  

                        ........., ngày ..... tháng ..... năm ....

                                                 CỤC TRƯỞNG

                              (Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

 

 

XỬ LÝ VI PHẠM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... ......................................................................................................

...................................................................................................... ......................................................................................................

...................................................................................................... ......................................................................................................

...................................................................................................... ......................................................................................................

...................................................................................................... ......................................................................................................

......................................................................................................

 

Trang 5 (màu trắng)

 

Trang 6 (màu trắng)

Trách nhiệm của người

được cấp chứng chỉ

 

Hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung chứng chỉ này.

Không được tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứng chỉ.

Không được cho thuê, mượn chứng chỉ này để hành nghề.

 

 

 

Trang bìa 7 (màu trắng)

 

Trang bìa 8 (màu đỏ)

  

Ghi chú:Chứng chỉ có 8 trang, kích thước 85x125.

Số chứng chỉ: gồm 2 chữ cái GT (viết tắt từ Giao thông), gạch ngang và số thứ tự của chứng chỉ được cấp gồm 4 chữ số. Ví dụ:  GT - 0001 , GT - 0002 , GT - 0003  v.v... có thêm chữ cái A(B) nếu là cấp lại lần 1(2).

 Ghi rõ giá trị hành nghề trong phạm vi cả nước hay giới hạn vùng sâu vùng xa (huyện, tỉnh).

 

Ảnh 3x4

(đóng dấu nổi của cơ quan trực tiếp cấp chứng chỉ)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản